Terénní analýzy

Digitální výškový model terénu je užitečný typ dat, ze kterého je možné odvodit další informace o daném území a tak lépe vystihnout charakter zkoumaného území. Nástroje pro terénní analýzy a vizualizace terénu jsou dostupné z menu Rastr ‣ Analýza ‣ DEM (modely reliéfu), viz Obr. 107. S těmito nástroji můžeme odvodit datové sady, které nebyly úplně evidentní z původního rastru výškopisu. Může jít například o odvození sklonu reliéfu nebo orientaci svahu vůči světovým stranám.

../_images/menudem.png

Obr. 107 Nástroje pro terénní analýzy dostupné z menu.

Poznámka

Nástrojová lišta Rastr obsahuje kromě možnosti vykonávat terénní analýzy i nástroje týkající se mapové algebry, souřadnicových systémů, konverze do jiných formátů, ořezávání rastrů, generování vrstevnic a jiné.

Stínovaný reliéf (Hillshade)

Jak již bylo uvedeno v části o nastavení transparentnosti rastrových dat, stínovaný reliéf je využívanou rastrovou vrstvou při zobrazování 2D dat reprezentujících 3D jevy, protože s jeho pomocí se dá dosáhnout prostorového efektu. Abstraktní informace o výšce terénu v rastru dmt.tiff znázorníme pomocí rastrové vrstvy stínovaného reliéfu, tzv. hillshade. Ten vytvoříme tak, že z nabídky menu vybereme Rastr ‣ Analýza ‣ DEM (modely reliéfu). V dialogovém okně nastavíme název a cestu ke vstupní (dmt.tiff) a výstupní rastrové vrstvě (hillshade.tif), zvolíme režim Stínovaný reliéf, předvolené možnosti režimu ponecháme, zaškrtneme checkbox Po dokončení načíst do mapového okna a potvrdíme tlačítkem OK.

Poznámka pro pokročilé

V rámci možností režimu vytváření stínovaného reliéfu je možné nastavit hodnotu svislého převýšení, poměr svislých a vodorovných jednotek, azimut či nadmořskou výšku světla.

Po ukončení výpočtu se v panelu vrstev objeví nově vytvořený stínovaný reliéf hillshade. Abychom lépe viděli detaily, pomocí mActionZoomIn Přiblížit si ohraničíme část území. Následně způsobem, který byl popsaný výše, nastavíme všeobecnou transparentnost rastrové vrstvy hillshade na hodnotu 60%. Dostaneme výsledek znázorněný na Obr. 108.

../_images/rst_hillshade.png

Obr. 108 Vytvoření prostorového efektu dat díky stínovanému reliéfu.

Poznámka

Rastrová vrstva stínovaného reliéfu je v menu Vrstvy nad vrstvou dmt.tiff. Je možné udělat i opačné pořadí vrstev - hillshade ponechat jako podklad a nastavit transparentnost digitálního výškového modelu terénu.

Sklon (Slope)

Jednou z užitečných informací o terénu je i sklon, který představuje maximální změnu (gradient) výšky mezi sousedními buňky rastru. Rastrovou vrstvu sklonu vygenerujeme obdobně jako stínovaný reliéf, pouze použijeme režim Sklon. Na Obr. 109 je znázorněný výsledek s barevnou paletou BrBG, přičemž je použité rozdělení do 10 stejných intervalů.

../_images/rst_sklon.png

Obr. 109 Rastrová vrstva sklonu reliéfu.

Orientace vůči světovým stranám (Aspect)

Pro vytvoření mapy orientace svahu vůči světovým stranám použijeme režim Aspekt a postupujeme obdobně jako při předchozích analýzách.

../_images/aspekt.png

Obr. 110 Rastrová vrstva orientace svahu.