Konfigurace

Stejně jako MapServer se TinyOWS konfiguruje pomocí textového konfiguračního souboru. Na výběr je buď přidání parametrů do už existujícího souboru mapfile a nebo vytvoření nového konfiguračního souboru ve formátu XML.

Konfigurace pomocí souboru XML

Konfigura prostřednictvím zvláštního souboru je preferovaný způsob práce s TinyOWS. Výchozí konfigurační soubor je očekávaný v /etc/tinyows.xml. Tuto hodnotu lze přepsat proměnnou prostředí TINYOWS_CONFIG_FILE:

<tinyows online_resource="http://127.0.0.1/cgi-bin/tinyows"
     schema_dir="/usr/local/tinyows/schema/">

 <pg host="127.0.0.1" user="postgres" password="postgres" dbname="tinyows_demo" port="5432"/>

 <metadata name="TinyOWS Server"
      title="TinyOWS Server - Demo Service" />

 <layer retrievable="1"
    writable="1"
    ns_prefix="tows"
    ns_uri="http://www.tinyows.org/"
    name="world"
    title="World Administrative Boundaries" />

 <layer retrievable="1"
    writable="1"
    ns_prefix="tows"
    ns_uri="http://www.tinyows.org/"
    name="france"
    title="French Administrative Sub Boundaries (IGN - GeoFLA Departements)" />

</tinyows>

Element tinyows

online_resource
URL vedoucí na webovou službu, povinný parametr
schema_dir
Adresář s uloženými XML schematy - výchozí je /usr/local/tinyows/schema/, ale např. při instalaci z balíku je to /usr/share/tinyows/schema/. Povinný parametr.

Další parametry jsou nepovinné

log
cesta k souboru pro logování
log_level
Binární součin: 1:ERROR, 2: EVENT, 4: HTTP QUERY, 8: SQL, 15: vše
degree_precision, meter_precision
Počet desetinných míst souřadnic
display_bbox
Bounding box není ve standardu WFS povinný a jeho výpočet je relativně náročný - touto volbou ho lze deaktivovat a snížit tak zátěž na serveru.
estimated_extent
Použít méně přesný, ale rychlejší odhadovaný extent
check_schema
Testovat vstupní data pro schématu XML
encoding
Výchozí hodnota je utf-8
wfs_default_version
TinyOWS podporuje WFS 1.0.0 nebo 1.1.0

Element limits

Tímto elementem lze omezit počet zpracovávaných prvků:

features
maximální počet vektorových objektů, které jsou odeslány zpět klientovi
geobbox
maximální prostorový rozsah pro prvky ve formě vychod,zapad,sever,jih

Element pg

Tímto elementem se definuje napojení na databázi PostgreSQL. Parametry jsou nepovinné a odpovídají standardním parametrům pro připojení k databázi.

 • host
 • user
 • password
 • dbname
 • port
 • encoding

Element metadata

Tento element obsahuje informace o službě.

name
Povinný parametr - identifikátor služby
title
Povinný parametr - lidsky čitelný identifikátor služby
keywords
klíčová slova oddělená čárkou
fees
access_constraints

Element abstract

Obsahuje delší popis služby

Element contact

Detailní popis kontaktu

Povinné údaje

name
Název kontaktu
site
URL kontaktu
email
elektronická pošta

Nepovinné údaje

 • ndividual_name
 • position
 • phone
 • fax
 • online_resource
 • address
 • postcode
 • city
 • administrative_area
 • country
 • hours_of_service
 • contact_instructions

Element layer

Vlastní definice vrstev.

Povinné parametry

ns_prefix
Zkratka jmenného prostoru pro vrstvu
ns_uri
URI pro zadaný jmenný prostor
name
Identifikátor vrstvy

Nepovinné parametry

 • title
 • retrievable
 • writable
 • schema
 • table
 • abstract
 • keywords
 • srid
 • geobbox
 • include_items
 • exclude_items
 • pkey

Konfigurace pomocí souboru mapfile

Pro použití mapfile je potřeba nastavit proměnnou prostředí TINYOWS_MAPFILE.

Konfigurační hodnoty pro TinyOWS se ukládají do sekce METADATA a používají prefix tinyows_.

Podporovány jsou pouze vrstvy s připojením do PostgreSQL/PostGIS. Většina konfiguračních hodnot pro jednoduché WFS publikované prostřednictvím MapServeru jsou ignorovány.

MAP
  NAME "TinyOWS"

  WEB
     METADATA
          "tinyows_schema_dir" "/usr/local/share/tinyows/schema/"
          "tinyows_onlineresource" "127.0.0.1/cgi-bin/tinyows.fcgi"
          "wfs_title" "TinyOWS service provided by a MapFile"
          "wfs_contact" "foo@bar.net"
     END
  END

  LAYER
      NAME 'France'
      CONNECTIONTYPE postgis
      CONNECTION "host=127.0.0.1 user=postgres password=postgres dbname=tinyows_demo port=5432"
      METADATA
          'wfs_title' 'France'
          'wfs_namespace_prefix' 'tows'
          'wfs_namespace_uri' 'http://www.tinyows.org/'
          'wfs_srs' 'EPSG:27582'
          'tinyows_table' 'france'
          'tinyows_writable' '1'
          'tinyows_retrievable' '1'
      END
      DUMP TRUE
  END
END

Jednotlivé konfigurační hodnoty a jejich převod z XML do mapfile je popsán v tabulce.