Docker

Docker slouží k izolaci aplikací do kontejnerů. Kontejner obsahuje pouze aplikaci a soubory k ní. Neobsahuje operační systém. V této kapitole si ukážeme, jak nainstalovat Docker v Ubuntu 18.04 a v něm zprovoznit GeoServer.

Instalace Docker

sudo apt install apt-transport-https ca-certificates curl software-properties-common
curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo apt-key add -
sudo add-apt-repository "deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/ubuntu bionic stable"
sudo apt update
sudo apt install docker-ce

Po úspěšné instalaci příkaz vypíše:

sudo systemctl status docker
● docker.service - Docker Application Container Engine
  Loaded: loaded (/lib/systemd/system/docker.service; enabled; vendor preset: enabled)
  Active: active (running) since Thu 2018-07-05 15:08:39 UTC; 2min 55s ago
   Docs: https://docs.docker.com
 Main PID: 10096 (dockerd)
   Tasks: 16
  CGroup: /system.slice/docker.service
      ├─10096 /usr/bin/dockerd -H fd://
      └─10113 docker-containerd --config /var/run/docker/containerd/containerd.toml

Tip

Dále je vhodné přidat běžného uživatele do skupiny docker, aby spouštění příkazů Dockeru nevyžadovalo práva sudo.

sudo usermod -aG docker ${USER}
su - ${USER}
id -nG

Instalace kontejneru pro GeoServer

Když už máme nainstalovaný Docker, přistoupíme k instalaci kontejneru pro GeoServer.

Stažení a spuštení kontejneru

docker pull oscarfonts/geoserver:2.14.1

:2.14.1 slouží k nastavení verze GeoServeru. Pokud verzi vynecháme, tak se nainstaluje do Dockeru nejnovější verze GeoServeru.

Spuštění Docker kontejneru:

docker run -d -p 8080:8080 -v /opt/geoserver/data_dir:/var/local/geoserver \
-v /opt/geoserver/exts_dir:/var/local/geoserver-exts \
--name=geoserver oscarfonts/geoserver:2.14.1
 • -p slouží k určení portu. První část určuje port, na kterém je Geoserver posléze dostupný.
 • -v slouží k nastavení umístnění data_dir a exts_dir. Adresáře /opt/geoserver jsou umístěny na lokálním disku, můžeme je zvolit libovolně.
 • --name určí název kontejneru

Poznámka

V adresáři data_dir jsou uložena data pro GeoServer a v adresáři exts_dir jsou uloženy pluginy (rozšíření).

Instance Geoserveru je posléze dostupná na adrese http://localhost:8080/geoserver/web/

Příkazy pro správu kontejneru

docker stop geoserver
docker start geoserver
docker restart geoserver