Web Map Service

Základní protokol, který GeoServer podporuje je Web Map Service (WMS). WMS umožňuje klientovi ze serveru získat geodata v podobě mapy. Obvykle se jedná o mapu v podobě rastrového obrázku, ale není to podmínkou. Mapa může být vrácena např. ve formátu SVG (Scalable Vector Graphics).

Tip

Více o standardu WMS ve školení Úvod do (open source) GIS.

Základní dotaz WMS

Základní dotaz WMS jsme již na server zaslali, když jsme testovali, zda server běží. Pokud jste již dané okno zavřeli, pak znovu přes Layer Preview vyberte možnost Open Layers pro vrstvu sf:archsites.

Kompletní dotaz zaslaný na stranu serveru najdete v řádku URL (WWW) adresy.

../_images/wms_basic.png

Obr. 9 Umístění WMS dotazu v prohlížeči.

Danou adresu je možné rozebrat na jednotlivé části, kde oddělovačem je ? a &

http://localhost:8080/geoserver/sf/wms?
service=WMS&
version=1.1.0&
request=GetMap&
layers=sf:archsites&
styles=&
bbox=589851.4376666048,4914490.882968263,608346.4603107043,4926501.8980334345&
width=768&
height=498&
srs=EPSG:26713&
format=application/openlayers

První část před otazníkem je virtuální soubor, kam je dotaz zasílán. Dispečer serveru zašle požadavek na příslušný servlet.

Další části jsou parametry, které určují jak bude mapa vypadat.

Service

Parametr udává název služby (protokolu), která má být využita.

Version

Parametr udává verzi služby (protokolu), která má být využita.

Request

Typ požadavku, který má být obsloužen. V případě WMS jsou možné hodnoty GetCapabilities, GetMap a GetFeatureInfo.

Layers

Seznam vrstev, které mají být do mapy vykresleny. Oddělují se čárkou.

Styles

Seznam stylů, které mají být použity pro vykreslení vrstev. Oddělují se čárkou. Pokud není nic uvedeno, použije se implicitní styl.

BBOX

Seznam souřadnic udávající ohraničující obdélník pro výběr dat k vykreslení.

Width

Šířka mapy v pixelech.

Height

Výška mapy v pixelech.

SRS nebo CRS

Souřadnicový systém pro BBOX. Pro vezi 1.3.0 se označuje tento paramatr CRS. K identifikaci systému se využívá kódů z databází. Hlavní databáze je EPSG.

Format

Formát výstupního souboru.

Poznámka

V rámci sekce Demos je řada velmi pěkných příkladů. V případě času se na některé podíváme.

Úkoly

Pracujte pouze s URL adresou a ručně změňte následující parametry.

Format

Změňte výstupní formát, tak aby se nejednalo o aplikaci Open Layers, ale o formát image/png.

BBOX

Změňte BBOX, tak aby zobrazoval pouze výřez mapy.

Layers

Přidejte do seznamu vrstev vrstvu sf:restricted, tak aby se vykreslila pod vrstvou sf:archsites.

Řešení úkolů

Format

http://localhost:8080/geoserver/sf/wms?
service=WMS&
version=1.1.0&
request=GetMap&
layers=sf:archsites&
styles=&
bbox=589851.4376666048,4914490.882968263,608346.4603107043,4926501.8980334345&
width=768&
height=498&
srs=EPSG:26713&
format=image/png
../_images/wms_png.png

Obr. 10 Parametr FORMAT změněn na image/png.

Poznámka

Obrázek může v jiném prohlížeči vypadat jinak. Např. tak jako v chromium-browser.

../_images/wms_png_chromium.png

Obr. 11 Parametr FORMAT změněn na image/png (chromium).

BBOX

http://localhost:8080/geoserver/sf/wms?
service=WMS&
version=1.1.0&
request=GetMap&
layers=sf:archsites&
styles=&
bbox=589851,4914490,597531,4919470&
width=768&
height=498&
srs=EPSG:26713&
format=application/openlayers
../_images/wms_bbox.png

Obr. 12 Parametr BBOX změněn na výřez mapy.

Layers

http://localhost:8080/geoserver/sf/wms?
service=WMS&
version=1.1.0&
request=GetMap&
layers=sf:restricted,sf:archsites&
styles=,&
bbox=589851.4376666048,4914490.882968263,608346.4603107043,4926501.8980334345&
width=768&
height=498&
srs=EPSG:26713&
format=application/openlayers
../_images/wms_layers.png

Obr. 13 Do parametru LAYERS přidána další vrstva.