Popis rozhraní

Po spuštění systému QGIS se zobrazí standardní rozhraní. Na obrázku níže jsou označeny základní části systému.

Tip

Vzhled systému QGIS je možné jednoduše měnit dle potřeb. Zobrazování jednotlivých nástrojů je možné upravit a přizpůsobit si tak pracovní prostředí. Pokud budete rozšiřovat funkčnost systému, tak je dobré si vhodně umístit nové nástroje.

../_images/menu_description.png

Obr. 19 Základní části systému QGIS (detailní popis částí je níže).

Mapové okno (1)

V tomto okně se vykreslují všechny mapové vrstvy.

Přepínač vrstev / Panel prohlížeče (2)

Přepínač vrstev zobrazuje všechny přidané vrstvy. Jejich zobrazení poskytuje rychlou informaci o jejich pozici a grafickém zobrazení v mapovém okně. Kliknutím pravého tlačítka na vybranou vrstvu se vyvolá kontextové menu k dané vrstvě. V tomto menu je možné najít vše od stylování vrstvy až po export dat.

Panel prohlížeče slouží k zjednodušení přístupu ke geodatům. Umožňuje přistupovat k různým typům dat, např. vektorovým, rastrovým, databázím, službám.

Postranní menu (3)

Menu s nástroji pro přidávání vrstev, nebo vytváření nových.

Stavový řádek (4)

Obsahuje základní informace o nastavení mapového okna. Jednotlivé části jsou posány níže.

../_images/status_bar.png

Obr. 20 Stavový řádek systému QGIS.

Souřadnice

První část stavového řádku slouží pro orientaci v mapovém okně. Zde se zobrazuje buď aktuální souřadnice ukazatele myši v mapovém okně, nebo tzv. extent (rozsah území aktuálně zobrazeného v mapovém okně). Ukázka obou možností je zobrazena na následujícím obrázku. Jako přepínač mezi uvedenými fukcemi slouží ikona extents Přepnout rozšíření a zobrazení pozice myši, resp. tracking Přepnout rozšíření a zobrazení pozice myši.

../_images/coordinates_extent.png

Obr. 21 Možnosti zobrazení souřadnic ukazatele myši nebo rozsahu mapového okna.

Měřítko

Další funkcí je měřítko. Tato funkce zobrazuje aktuální měřítko mapového okna. Umožňuje také překreslení mapového okna do jiného měřítka pomocí výběru z předdefinovaného seznamu měřítek.

../_images/choose_scale.png

Obr. 22 Výběr měřítka z předdefinovaného seznamu.

Tip

Seznam předdefinovaných měřítek je možné upravit. V menu Nastavení ‣ Možnosti… záložka Nástroje mapy je část Předdefinovaná měřítka. Nové měřítko je možné přidat pomocí ikonky addscale Přidat předdefinované měřítko a nebo odstranit pomocí removescale Odstranit vybrané.

../_images/predefined_scales.png

Obr. 23 Menu pro upravení předdefinovaných měřítek.

Překreslování mapového okna

Vykreslování v mapovém okně je možné nastavit různým způsobem. Standardně se kresba v mapovém okně překresluje při následujících akcích:

 • přidání nové vrstvy
 • posun nebo zoomování mapového okna
 • změna velikosti QGIS okna
 • změna viditelnosti vrstvy

V některých případech může překreslování mapového okna trvat déle, než je vhodné. V takovýchto případech je možné upravit nastavení vykreslování a stylování jednotlivých vrstev. V případě, že překreslování není potřebné, tak je možné jej potlačit - mapové okno se nebude překreslovat. Pro takovéto nastavení je ve stavovém řádku položka s checkboxem Vykreslování.

Tip

Pokud potřebujete přerušit vykreslování jednorázově, tak je to možné provést stisknutím klávesy Esc.

Souřadnicový systém

Mezi nejdůležitější nastavení patří nastavení souřadnicového systému mapového okna. Aktuální EPSG kód souřadnicového systému je vidět přímo ve stavovém řádku vedle ikony geographic.

Poznámka

Podrobnější informace k problematice souřadnicových systémů ve školení Open Source GIS.

Tip

Souřadnicové systémy je možné vybírat podle EPSG kódu. Po instalaci je defaultně nastaven souřadnicový systém WGS 84 (EPSG:4326). Pro potřeby zpracování geodat na území ČR se však většinou používá souřadnicový systém EPSG:5514 (S-JTSK). Nastavení přes stavový řádek je však platné jenom pro aktuální projekt. Po opětovném spuštění se systém spustí v defaultním souřadnicovém systému. Jak nastavit defaultní souřadnicový systém je popsáno v kapitole sour-system.

Poznámka pro pokročilé

Pokud potřebujete zjistit detaily o jakékoli aktivitě systému, tak si nechte vypisovat tzv. logovací zprávy. Záložku s jednotlivými logovacími zprávami je možné otevřít pomocí ikonky log Zprávy. Tyto zprávy jsou podstatné zejména v případě neočekávaného chování systému.

Hlavní menu (5)

Hlavní menu se skládá ze dvou základních částí. První je standardní menu v liště a druhou je nástrojová lišta.

V menu se nachází zejména nástroje pro správu systému a jeho nastavení.

Tip

Nastavení systému je možné změnit přes Nastavení ‣ Možnosti…. Prvním důležitým nastavením je volba souřadnicového systému - záložka SRS. Zde se nastaví souřadnicový systém pro nový projekt a zvlášť pro novou vrstvu.

Nástrojová lišta obsahuje základní nástroje pro práci s projektem a vrstvami. Vypínání a zapínání jednotlivých nástrojových lišt a oken lze provádět pravým kliknutím na panel a výběrem z nabídky.

Základní nástroje pro pohyb v okně

 • mActionZoomIn Přiblížit, mActionZoomOut Oddálit - přiblíží/oddálí vybranou oblast, pro přibližování bez vybrání oblasti lze použít i kolečko myši

 • mActionZoomLast Zvětšit podle posledního výřezu, mActionZoomNext Přiblížit na další - lze vrátit na předchozí stav přiblížení a zpět

 • mActionZoomToLayer Přiblížení na vrstvu - přiblíží na rozsah vybrané vrstvy

 • mActionZoomFullExtent Přiblížení na všechny vrstvy - přiblíží na všechny vrstvy v projektu

 • mActionPan Posun mapy - umožní posun v mapovém okně tažením, tuto funkci lze nahradit stisknutím kolečka myši a následným tažením

  Tip

  Při posunu pomocí stisknutí kolečka myši můžeme mít aktivní jinou funkci, např. výběr, vytváření nových prvků atd.

 • mActionRefresh Obnovit - obnoví zobrazení všech nahraných dat

Základní nástroje výběru

Pomocí těchto nástrojů lze ve vektorových datech označit konkrétní prvky, se kterými hodláme dále pracovat. Tato označení se nazývá Výběr.

 • mActionSelectRectangle Vybrat prvky oblastí nebo jednoklikem - nejjednodušší tvorba výběru
 • mActionSelectPolygon Vybrat prvky polygonem - vytvořit výběr naklikáním polygonu
 • mActionSelectFreehand Vybrat prvky kreslením od ruky
 • mActionSelectRadius Vybrat prvky poloměrem
 • mIconExpressionSelect Vybrat prvky pomocí vzorce - viz kapitola Atributové dotazování
 • mActionUnselectAttributesZrušit výběr ve všech vrstvách - zruší veškerý výběr

Tip

Nástroje pro pohyb v okně na základě výběru

 • mActionZoomToSelected Přiblížit na výběr
 • mActionPanToSelected Posunout mapu na výběr

Měření v mapovém okně

Varování

Nástroje pro měření jsou závislé na souřadnicovém systému. V případě nastavení zeměpisného souřadnicového systému bude výsledek měření (délky a plochy) uveden ve stupních. Pro tento účel je nutné mít správně nastavený mapový souřadnicový systém. Měření v mapovém okně také respektuje nastavení přichytávání (tzv. snapping).

V mapovém okně lze použít pro měření následující nástroje z hlavního menu.

 • mActionMeasure Měřit linii Ctrl+Shift+M
 • mActionMeasureArea Měřit plochu Ctrl+Shift+J
 • mActionMeasureAngle Měřit úhel

Pro měření se kliknutím vybere požadovaný nástroj. Zobrazí se dialogové okno k danému typu měření, kde lze vybrat jednotky měření. Kliknutím do mapy se začne kreslit požadovaný útvar pro měření. Během kreslení se určovaná hodnota upravuje dle polohy kurzoru. Definování prkvu kresbou lze ukončit pravým kliknutím. Nové měření lze začít pomocí tlačítka Nové.

../_images/measure_area.png

Obr. 24 Měření plochy - ukázka volby jednotek.

U měření délek se určuje délka jednotlivých segmentů mezi vrcholy, ale i součet všech délek.

../_images/measure_line.png

Obr. 25 Měření délky - délky segmentů a celková délka.

Tip

Nastavení měření se nachází v menu Nastavení ‣ Možnosti… záložka Nástroje mapy část Nástroj pro měření.

../_images/measure_units.png

Obr. 26 Nastavení měření - jednotky, symbologie, hodnoty.

Identifikace prvku

Nástroj pro identifikaci prvku slouží pro získání informací o interaktivně vybraném prvku v mapovém okně. Pro identifikaci je možné použít menu Zobrazit ‣ Identifikovat prvky, použít klávesovou zkratku Ctrl+Shift+I nebo ikonu mActionIdentify Identifikovat prvky.

Po vyvolání nástroje pro identifikaci se kliknutím v mapě vyberou prvky, které chceme identifikovat.

../_images/feature_info.png

Obr. 27 Výsledek identifikace prvku.

Výsledky identifikace se zobrazují v pop-up okně ve formě stromové struktury. Pokud vybíráme prvky ve vícero vrstvách, tak první úrovní rozdělení je jméno vrstvy. Na další úrovni je atribut nastavený v menu vrstvy Vlastnosti ‣ Zobrazení. Na další úrovni se zobrazují 3 skupiny informací:

 • Odvozené - informace, které nejsou mezi atributy, ale jsou určené při identifikaci (plocha, obvod, délka, poloha - dle typu prvku),
 • Akce - interaktivní položky, které vyvolají akci (menu vrstvy Vlastnosti ‣ Akce),
 • Vlastnosti - seznam atributů daného objektu (z atributové tabulky).

Při vícero vrstvách lze v mapovém okně nastavit režim výběru (v spodní části okna) a formu zobrazování.

Při pravém kliku na detail v tabulce se vyvolá kontextové menu, které umožňuje různé možnosti od zoomování na vybraný prvek, kopírování hodnot, práci s výběrem až po nastavení dané vrstvy.