Atributové a prostorové dotazování

Atributové dotazování

Atributové dotazování slouží k vytvoření výběru prvků z vektorové vrstvy dle námi zadaných kritérií. Funkce, která toto umožňuje, je mIconExpressionSelect Vybrat prvky pomocí vzorce a můžeme ji spustit buď z nástrojového panelu, nebo z atributové tabulky dané vrstvy. Dialogové okno vypadá obdobně jako okno kalkulátoru polí mActionCalculateField a zadávání výrazu zde funguje na stejném principu. Tedy v levé části okna (Výraz) je prostor pro zadání požadovaného výrazu a pravá část okna (Funkce) slouží k rychlému přidání funkcí nebo parametrů do výrazu.

../_images/select_exp.png

Obr. 78 Okno atributového dotazování.

Po zadání našeho výrazu potvrdíme tlačítkem mIconExpressionSelect Vybrat, čímž se nám vytvoří požadovaný výběr. Z nabídky vedle tlačítka můžeme vybrat další možnosti práce s výběrem pomocí atributového dotazu.

../_images/select_exp_fun.png

Obr. 79 Další možnosti práce s výběrem pomocí atributového dotazu.

Tip

V levé části stavového řádku vidíme aktuální počet vybraných prvků (viz Obr. 82).

Uvedeme si jednoduchý příklad atributového dotazu. Z vrstvy Velkoplošných zvláště chráněných území, potřebujeme vybrat národní parky a jejich ochranná pásma. Podmínkou samozřejmě je, že musíme mít takovou informaci o prvcích v atributové tabulce.

../_images/select_exp_vzchu_at.png

Obr. 80 Informace o prvcích v atributové tabulce.

Formulace našeho dotazu by v mluveném slově vypadala přibližně takto: „Vyber takové prvky, které mají buď atribut KAT s hodnotou NP nebo atribut KAT s hodnotou OP“. Výraz, který potřebujeme vepsat do dialogového okna:

"KAT" = 'OP' or "KAT" = 'NP'
../_images/select_exp_vzchu.png

Obr. 81 Výsledek atributového dotazu („KAT“ = ‚OP‘ or „KAT“ = ‚NP‘) ve vrstvě Velkoplošných zvláště chráněných území .

../_images/select_exp_vzchu_status.png

Obr. 82 Výpis počtu vybraných prvků (v levé části stavového řádku).

Prostorové dotazování

Prostorové dotazování slouží k vytvoření výběru prvků na základě prostorového vztahu dvou vektorových vrstev. Funkce, která toto umožňuje, je select_location Vybrat podle umístění… a najdeme ji v menu Vektor ‣ Výzkumné nástroje ‣ Vybrat podle umístění…

../_images/select_by_location.png

Obr. 83 Okno Vybrat podle umístění.

 • Vybrat vrstvy v selectstring - vybereme vrstvu, ve které chceme tvořit výběr

 • které protínají prvky v selectstring - vybereme vrstvu, podle které se prvky budou vybírat

 • checkbox Include input features that intersect the selection features - vybere prvky, které se jakkoliv protínají

 • checkbox Zahrnout vstupní prvky, které se dotýkají prvků výběru - vybere prvky se společnou hranicí nebo lomovým bodem

 • checkbox Zahrnout vstupní prvky, které překrývají/protínají prvky výběru - vybere pouze prvky, které se protínají jen z části

 • checkbox Zahrnout vstupní prvky zcela uvnitř prvků výběru - vybere pouze prvky, které se protínají celou rozlohou (např. celý polygon uvnitř polygonu)

 • checkbox Pouze vybrané prvky - nový výběr se bude vytvářet nad aktuálním výběrem

 • možnosti výběru selectstring

  • vytvořením nového výběru - zruší stávající výběr a vytvoří zcela nový
  • přidáním do aktuálního výběru - k aktuálnímu výběru přidá nadefinovaný výběr
  • odstraněním z aktuálního výběru - z aktuálního výběru odebere prvky, které nadefinujeme

Příklad prostorového dotazu (Obr. 84) - zajímá nás, která maloplošná chráněná území leží celou rozlohou ve velkoplošném chráněném území. Prostorový dotaz bude vypadat takto: vyber prvky z vrstvy maloplosna_uzemi, které jsou prvky zcela uvnitř prvků ve vrstvě velkoplosna_uzemi.

../_images/select_by_location_priklad.png

Obr. 84 Výběr maloplošných chráněných území, které leží uvnitř velkoplošných chráněných územích.

Poznámka pro pokročilé

Pomocí funkcí random_selection Náhodný výběr…/sub_selection Náhodný výběr v podmonožinách… můžeme tvořit náhodné výběry z prvků. Tyto funkce najdeme v hlavním menu Vektor ‣ Výzkumné nástroje.