Přehled vybraných prostorových funkcí a operátorů

Operátory

Mezi nejpoužívanější operátory patří:

 • && - překryv minimálních ohraničujících obdélníků
 • <#> - vzdálenost minimálních ohraničujících obdélníků
 • <-> - vzdálenost centroidů

Poznámka

Více informací v dokumentaci PostGIS.

Konstruktory

Kostruktory jsou funkce vytvářející v PostGISu nové geometrické objekty.

ST_GeomFromText geometrie z WKT.

ST_GeomFromGML, ST_GeomFromWKB, ST_Point, …

K vytvoření geometrie lze použít kromě funkcí PostGISu i přetypování z WKT:

SELECT
'SRID=5514; POLYGON((0 0,0 1,1 1,1 0,0 0))'::geometry(POLYGON, 5514);

Poznámka

Více informací v dokumentaci PostGIS.

Výstupy

Funkce umožňující převod geometrie do jiné reprezentace.

ST_AsText, ST_AsGML, ST_AsSVG, …

Rozměr geometrie

ST_Area plocha.

ST_Perimeter obvod.

ST_Length délka.

Další operace nad geometrií

ST_ExteriorRing obvodová hranice.

ST_Dump rozdělí multipart geometrii.

ST_Polygonize zaplochování.

ST_ConvexHull konvexní obal.

ST_Translate posun.

ST_Buffer obalová zóna.

ST_SetSRID nastaví SRID (ID souřadnicového systému)

Vzájemná poloha dvou geometrií

ST_Relate devítiprvková matice.

ST_Intersects existuje průnik (i jeden bod).

SELECT
ST_Intersects(
  'POLYGON((0 0,0 1,1 1,1 0,0 0))'::geometry
  , ST_Translate('POLYGON((0 0,0 1,1 1,1 0,0 0))'::geometry,1,1)
);

ST_Disjoint, ST_Overlaps, ST_Crosses, ST_Within, ST_DWithin, ST_Touches

Geometrické operace

ST_Intersection průnik.

ST_Difference rozdíl.

ST_SymDifference symetrický rozdíl.

Agregace

ST_Union sjednocení.

Praktické ukázky

Jak vypsat všechny tabulky s geometrií

Nejdříve si ukážeme, jak rychle zjistit, které tabulky v databázi obsahují prostorová data.

Tuto informaci získáme z pohledu geometry_columns. Ten zobrazuje data ze systémových tabulek (data o typech a omezeních) a přehledně je zobrazuje.

Poznámka

Ve verzích PostGIS 1.x byl geometry_columns definován jako tabulka a nikoliv jako pohled.

Jeho struktura je následující:

Sloupec Typ Uložení
f_table_catalog character varying(256) extended
f_table_schema character varying(256) extended
f_table_name character varying(256) extended
f_geometry_column character varying(256) extended
coord_dimension integer plain
srid integer plain
type character varying(30) extended

Poznámka pro pokročilé

PostGIS definuje pohled geometry_columns následovně:

 SELECT current_database()::character varying(256) AS f_table_catalog,
 n.nspname::character varying(256) AS f_table_schema,
 c.relname::character varying(256) AS f_table_name,
 a.attname::character varying(256) AS f_geometry_column,
 COALESCE(NULLIF(postgis_typmod_dims(a.atttypmod), 2)
   , postgis_constraint_dims(n.nspname::text, c.relname::text, a.attname::text)
   , 2) AS coord_dimension,
 COALESCE(NULLIF(postgis_typmod_srid(a.atttypmod), 0)
   , postgis_constraint_srid(n.nspname::text, c.relname::text, a.attname::text)
   , 0) AS srid,
 replace(replace(COALESCE(NULLIF(upper(postgis_typmod_type(a.atttypmod)),
   'GEOMETRY'::text)
   , postgis_constraint_type(n.nspname::text, c.relname::text,
    a.attname::text)::text
   , 'GEOMETRY'::text), 'ZM'::text, ''::text), 'Z'::text,
    ''::text)::character varying(30) AS type
 FROM pg_class c,
 pg_attribute a,
 pg_type t,
 pg_namespace n
WHERE t.typname = 'geometry'::name
AND a.attisdropped = false AND a.atttypid = t.oid AND
 a.attrelid = c.oid AND c.relnamespace = n.oid
AND (c.relkind = 'r'::"char" OR c.relkind = 'v'::"char" OR
 c.relkind = 'm'::"char" OR c.relkind = 'f'::"char")
AND NOT pg_is_other_temp_schema(c.relnamespace)
AND NOT (n.nspname = 'public'::name AND c.relname = 'raster_columns'::name)
AND has_table_privilege(c.oid, 'SELECT'::text);

Provedeme jednoduchý dotaz do tohoto pohledu.

SELECT
*
FROM geometry_columns
WHERE f_table_schema = 'dibavod';

Vybíráme tedy všechny záznamy vztažené k tabulkám ze schématu dibavod.

Výsledek může vypadat například takto:

f_table_catalog  | gismentors
f_table_schema  | dibavod
f_table_name   | povodi_iii
f_geometry_column | geom
coord_dimension  | 2
srid       | 5514
type       | MULTIPOLYGON
...

Jednoduchý atributový dotaz

 1. Vyberte parcely ze schématu ruian_praha:
  • s kódem ochrany 26 (pozemek určený k plnění funkcí lesa)
  • s druhem pozemku 10 (les)

Poznámka

Nezapomeneme zkontrolovat, zda je sloupec, který dotazujeme, oindexován.

SELECT * FROM ruian_praha.parcely WHERE druhpozemkukod = 10;
../_images/atributovy-dotaz.png

Obr. 12 Ukázka SQL dotazu ve správci databází, výsledek dotazu je zobrazen v QGISu jako nová mapová vrstva.

SELECT * FROM ruian_praha.parcely WHERE druhpozemkukod = 26;
 1. Vyberte stavební objekty ze schématu ruian_praha vybavené
  • plynem
  • výtahem a obarvěte je podle počtu podlaží
SELECT * FROM ruian_praha.stavebniobjekty
WHERE pripojeniplynkod IS NOT NULL;
SELECT * FROM ruian_praha.stavebniobjekty
WHERE vybavenivytahemkod IS NOT NULL;
../_images/atributovy-dotaz-mapa.png

Obr. 13 Budovy v Praze s výtahem obarvené podle počtu podlaží.

Jednoduchý prostorový dotaz

 1. Vypiště název obce a její rozlohu v hektarech
SELECT
nazev
, ST_Area(geom)/1e4 AS rozloha
FROM ruian.obce
ORDER BY nazev;
 1. Zobrazte obce větší než 130 ha
SELECT
*
FROM ruian.obce
WHERE ST_Area(geom)/1e4 > 130;
 1. Nasymbolizujte vrstvu ruian.obce podle poměru rozlohy a čtvrtiny obvodu na druhou.
SELECT ogc_fid
, nazev
, geom
, ST_Area(geom) / power( ST_Perimeter(geom)/4, 2) AS pomer
FROM ruian.obce;
../_images/pomer-rozlohy-a-obvodu.png

Obr. 14 Výsledek dotazu nahrajeme do QGISu jako novou mapovou vrstvu.

../_images/pomer-rozlohy-a-obvodu-2.png

Obr. 15 Symbolizaci vrstvy provedeme v QGISu.

Atributový JOIN

 1. Obarvěte obce (ruian.obce)
  • podle počtu obyvatel (csu_sldb.sldb)
  • počtu obyvatel na kilometr čtvereční
SELECT
ogc_fid, o.nazev, geom, vse1111/(ST_Area(geom)/1e6) pocet_obyv_na_km
FROM ruian.obce o
JOIN csu_sldb.sldb s ON
s.uzcis = '43' --obce
AND s.uzkod = o.kod
order by vse1111/(ST_Area(geom)/1e6)
 1. Obarvěte ORP (ruian.orp)
  • podle zastoupení jasanu (slhp.slhp)
SELECT o.ogc_fid
, o.nazev
, o.geom
, s.plocha_proc
FROM ruian.orp o
JOIN slhp.slhp s
ON s.orp_kod = o.kod
WHERE drevina = 'jasan'

Prostorový JOIN

 1. Vyberte obce, na jejichž území je požární stanice.
SELECT o.nazev
FROM ruian.obce o
JOIN osm.pozarni_stanice p ON ST_Within(p.geom, o.geom)
GROUP BY o.kod, o.nazev;
 1. Najděte obce, na jejichž území leží více než jedna požární stanice.
SELECT o.nazev, count(*)
FROM ruian.obce o
JOIN osm.pozarni_stanice p ON ST_Within(p.geom, o.geom)
GROUP BY o.kod, o.nazev
HAVING count(*) > 1
ORDER BY count(*) DESC;
 1. Na území které obce leží nejvíce požárních stanic?
SELECT o.nazev, count(*)
FROM ruian.obce o
JOIN osm.pozarni_stanice p ON ST_Within(p.geom, o.geom)
GROUP BY o.kod, o.nazev
ORDER BY count(*) DESC
LIMIT 1;
 1. Vyberte parcely v Praze, které leží na MZCHU.
BEGIN;
CREATE TABLE jelen.parcely_mzchu AS
SELECT * FROM ruian_praha.parcely p
WHERE EXISTS (
  SELECT * FROM ochrana_uzemi.maloplosna_uzemi m
  WHERE ST_Intersects(p.geom, m.geom)
);

ALTER TABLE jelen.parcely_mzchu ADD PRIMARY KEY (ogc_fid);

CREATE INDEX ON jelen.parcely_mzchu USING GIST(geom);

COMMIT;
 1. Které z nich nemají správně kód způsobu ochrany?
 2. Najděte v Praze budovy ohrožené stoletou vodou.

Buffer

 1. Vytvořte obalovou zónu s tloušťkou klesající s řádem kolem vodních toků (dibavod.vodni_toky)
--vybere povodi Jizery pomoci rekurze
CREATE TABLE jelen.povodi_jizery AS
WITH RECURSIVE povodi_jizery AS (
    SELECT
    * , 1 rad
    FROM dibavod.vodni_toky
    WHERE tok_id = 110740000100
    UNION ALL
    SELECT
    v.*, j.rad + 1
    FROM dibavod.vodni_toky v
    JOIN povodi_jizery j
    ON j.tok_id = v.tokrec_id
)
SELECT row_number() over() rid, * FROM povodi_jizery;

Poznámka pro pokročilé

BEGIN;

CREATE TABLE jelen.jize (ogc_fid serial primary key,
 geom geometry(LINESTRING, 5514));

INSERT INTO jelen.jize (geom)
SELECT (ST_Dump(geom)).geom FROM
(
  SELECT ST_Union(geom) geom FROM jelen.povodi_jizery
) uni
;

CREATE INDEX ON jize USING gist(geom);

ALTER TABLE jize ADD rad smallint, ADD parent int;

UPDATE jize
SET parent = 0, rad = 1 WHERE ogc_fid = 2040;


DO $$
  DECLARE i int;
  BEGIN
   WHILE (SELECT count(*) FROM jize WHERE rad IS NULL) > 0
     LOOP
      UPDATE jize j
      SET rad = r.rad+1, parent = r.ogc_fid
      FROM jize r
      WHERE r.rad IS NOT NULL
      AND j.rad IS NULL
      AND ST_Touches(j.geom, r.geom)
      ;

      RAISE NOTICE '%', count(*) FROM jize WHERE rad IS NULL;     END LOOP;
  END
  $$;

COMMIT;
SELECT
rid
, ST_Buffer(geom, 90-(rad * 10)) geom
FROM jelen.povodi_jizery;

Agregace

 1. Vytvořte mapu POU (pověřené obce) z vrstvy obcí.
SELECT
ST_Union(geom) geom
, poukod
FROM ruian.obce
GROUP BY poukod;

Prostorové analýzy

 1. Obarvěte katastrální území podle toho, kolik procent území je v NP
SELECT
katuze.*
, COALESCE (
    (ST_Area(ST_Intersection(katuze.geom, vzchu.geom))/
    ST_Area(katuze.geom)) * 100
, 0) v_np
FROM
ruian.katastralniuzemi katuze
LEFT JOIN
(
    SELECT
    k.ogc_fid
    , ST_Union(vzchu.geom) geom
    FROM
    ruian.katastralniuzemi k
    JOIN ochrana_uzemi.velkoplosna_uzemi vzchu
    ON vzchu.geom && k.geom
    AND vzchu.kat = 'NP'
    GROUP BY k.ogc_fid
) vzchu
USING(ogc_fid)
../_images/katastry_podle_np.png

Obr. 16 Vizualizace výsledku v QGISu.