Import a export dat z databáze

Nahráváme vlastní data do databáze

Správce databází

Předpokládáme, že každý uživatel pracuje ve vlastní databázovém schématu. Toto schéma vytvoříme pomocí správce databází v QGISu.

Vytvoření databázového schématu

V našem případě uložíme vektorová data do vlastního schématu, nejprve toto schéma vytvoříme Schéma ‣ Vytvořit schéma.

../_images/qgis-db-manager-new-schema-prop.png

Obr. 10 V nově vytvořeném schématu již má uživatel „skoleni“ právo zápisu.

Import dat

Nahrání geodat do databáze PostGIS umožňuje v QGISu samotný správce databází. Soubor s geodaty anebo načtenou vrstvu v QGISu naimportujeme z menu Tabulka ‣ Importovat vrstvu/soubor anebo z nástrojové lišty správce databází dbManagerImport.

V dialogu vybereme soubor pro import do geodatabáze (1). Dále můžeme změnit cílové schéma a název výsledné tabulky v databázi (2). Dialog nabízí další možnosti včetně transformace do jiného souřadnicového systému (pokud je zadán současně zdrojový a cílový souřadnicivový systém) anebo prosté vynucení cílového souřadnicového systému (3).

../_images/qgis-db-manager-create-table.png

Poznámka

Ve níže uvedeném případě importujeme vrstvu veřejných toalet z otevřené datové sady IPR.

Naimportovaná vrstva z geodatabáze PostGIS se nezobrazí automaticky, musíte ji do mapového okna přidat manuálně.

Další možnosti

Spit

Import vektorových dat ve formátu Esri Shapefile umožňuje také zásuvný modul Spit (Shapefile import) dostupný z menu aplikace QGIS Spit (Shapefile import) ‣ Import Shapefile do PostgreSQL.

Varování

Zásuvný modul Spit není od verze QGIS 2.14 podporován a nijak udržován. Pro import dat se doporučuje používat správce databází.

pgAdmin

Vektorová data ve formátu Esri Shapefile lze do databáze PostGIS naimportovat pomocí zásuvného modulu PostGIS Shapefile and DBF loader aplikace PgAdmin Zásuvné moduly ‣ PostGIS Shapefile and DBF loader.

V dialogu pro import definujeme vstupní soubor ve formátu Esri Shapefile (1), cílové databázové schéma a cílovou tabulku (2) a případně i souřadnicový systém (3).

../_images/pgadmin-create.png

Pro pokročilé uživatele

Tip

Více k tomuto tématu ve školení PostGIS pro pokročilé.

shp2pgsql

shp2pgsql je konzolový nástroj, který umožňuje import vektorových dat ve formátu Esri Shapefile do geodatabáze PostGIS. Tento nástroj je součástí instalace PostGIS.

Import dat do databáze pomocí shp2pgsql z příkazové řádky

Nejprve vytvoříme SQL dávku

shp2pgsql -s 5514 FSV_VerejnaWC_b.shp skoleni.toalety > wc.sql
  • -s definuje souřadnicový systém (v tomto případě EPSG:5514),
  • FSV_VerejnaWC_b.shp je název vstupního souboru ve formátu Esri Shapefile,
  • landa.toalety je název výstupního databázového schématu a tabulky (oddělené tečkou),
  • > wc.sql dávka je uložena do souboru wc.sql.

Vytvořenou SQL dávku nahrajeme do databáze gismentors přes nástroj psql a jeho parametr -f:

psql gismentors -U skoleni -W -h training.gismentors.eu -f wc.sql

ogr2ogr

ogr2ogr je konzolový nástroj knihovny GDAL umožňující konverzi mezi datovými formáty podporovanými touto knihovnou.

Import dat do databáze pomocí ogr2ogr z příkazové řádky

ogr2ogr -f PostgreSQL \
PG:"dbname=gismentors host=training.gismentors.eu user=skoleni password=XXX \
active_schema=skoleni" \
FSV_VerejnaWC_b.shp \
-a_srs EPSG:5514

Export dat z databáze

Data můžeme exportovat z databáze v prostředí QGIS naprosto stejně jako u jiných formátů. Načteme si do QGIS vrstvu, kterou si přejeme vyexportovat a z kontextového menu nad vrstvou zvolíme volbu Save As.

V následujícím dialogu zvolíme požadovaný výstupní formát a připadně další volby, kterou jsou již závislé na zvoleném formátu.

../_images/qgis-export-dialog.png

Obr. 11 Příklad exportu vektorových dat z databáze do formátu OGC GML.

Pro pokročilé uživatele

Podobně jako v případě importu dat, lze použít pokročilejší konzolové nástroje. Ty je možné volat ve skriptech při automatizaci apod. Ukážeme si použití nástroje pgsql2shp, který umožňuje export dat do formátu Esri Shapefile a ogr2ogr knihovny GDAL.

Tip

Více k tomuto tématu ve školení PostGIS pro pokročilé.

pgsql2shp

PostGIS kromě nástroje pro import dat ve formátu Esri Shapefile shp2pgsql nabízí obdobný nástroj pro export dat pgsql2shp.

Export do formátu Esri Shapefile pomocí pgsql2shp z příkazové řádky

V níže uvedeném příkladě vyexportujeme tabulku obce ze schéma ruain do souboru obce.shp.

pgsql2shp -h training.gismentors.eu -u skoleni -P XXX -f obce gismentors \
ruian.obce

ogr2ogr

ogr2ogr slouží obecně ke konverzi dat, lze jej tedy použít jak pro import tak export dat.

Export do formátu Esri Shapefile pomocí ogr2ogr z příkazové řádky

ogr2ogr -f 'ESRI Shapefile' \
-lco 'ENCODING=UTF-8' \
obce.shp \
PG:"dbname=gismentors host=training.gismentors.eu user=skoleni password=XXX" \
ruian.obce

Na rozdíl od nástroje pgsql2shp umožňuje ogr2ogr export nejen do formátu Esri Shapefile, ale do celé řady formátů, které knihovna GDAL porpodruje v režimu zápisu.

Export do formátu GML pomocí ogr2ogr z příkazové řádky

ogr2ogr -f 'GML' \
obce.gml \
PG:"dbname=gismentors host=training.gismentors.eu user=skoleni password=XXX" \
ruian.obce_polygon