Prostorové dotazy

Prostorové dotazy, tj. výběr geoprvků na základě jejich prostorových vztahů, zajišťuje modul v.select dostupný z Vector ‣ Feature selection ‣ Select by another map. Systém GRASS podporuje standardní prostorové operátory:

  • equals - geoprvky jsou totožné
  • disjoint - geoprvky jsou prostorově různé
  • intersects - geoprvky se prostorově protínají
  • touches - geoprvky se prostorově dotýkají
  • crosses - geoprvky se kříží
  • within - geoprvek je prostorově lokalizován uvnitř jiného geoprvku
  • contains - geoprvek je prostorově obsažen v jiném geoprvku
  • overlaps - geoprvky se prostorově překrývají
  • relate - obecný prostorový vztah definovaný jako vztahová matice

Tip

Podrobný popis prostorových operátorů je k nalezení v OGC specifikaci Simple Features Access více informací specifikaci zde.

Poznámka pro pokročilé

Nativně v.select podporuje pouze jeden prostorový operátor: overlap - geoprvky se částečně či úplně překrývají. Ostatní výše zmíněné operátory jsou implementovány v knihovně GEOS, kterou systém GRASS používá.

Příklad

Výběr obcí (vektorová mapa obce@ruian), ve kterých je umístěna alespoň jedna (použijeme prostorový operátor contains) požární stanice (vektorová mapa pozarni_stanice@osm). Výsledek dotazu uložíme do nové vektorové mapy obce_stanice.

../_images/v-select.png

Obr. 61 Spuštění modulu v.select.

Poznámka pro pokročilé

Spuštění z příkazové řádky

v.select ainput=obce_polygon binput=pozarni_stanice output=obce_stanice operator=contains
../_images/wxgui-v-select-result.png

Obr. 62 Výsledek prostorového dotazu.

Příklad dalšího prostorového dotazu - výběr komunikací, které kříží železnice (https://youtube.com/watch?v=teA-x-vmXYc).