Vlastnosti vrstvy

Atributová tabulka

Atributovou tabulku otevřeme pomocí ikony mActionOpenTable Otevřít atributovou tabulku nebo pravým kliknutím vyvoláme kontextové menu a zvolíme Otevřít atributovou tabulku. Tabulka slouží k prohlížení a editaci atributové složky dat. Kliknutím na číslo řádku můžeme označit jednotlivé prvky do výběru. V názvu okna je vypsaný název vrstvy, celkový počet prvků (Features total), počet odfiltrovaných prvků (filtered) a počet prvků ve výběru (selected).

../_images/at_table.png

Obr. 40 Atributová tabulka vrstvy.

Tip

Pomocí tlačítka mActionSelectedToTop Přesunout výběr nahoru lze zobrazit vybrané prvky na prvním místě tabulky, což nám vybraná data zpřehlední.

Pomocí tlačítka mActionInvertSelection Invertovat výběr můžeme invertovat výběr. Zruší se aktuální výběr a vytvoří se výběr prvků, které ve výběru nebyly.

Pomocí nabídky mActionFilter v levém dolním rohu lze zvolit filtr zobrazených prvků. Ve výchozím nastavení filtr zobrazuje všechny prvky ve vrstvě, tedy hodnota: mActionFilter Zobrazit všechny prvky

Poznámka pro pokročilé

Pomocí funkce rendererCategorizedSymbol Pravidla podmíněného formátování lze pole v atributové tabulce stylizovat na podle námi definovaných pravidel

Vlastnosti

Vlastnosti vyvoláme dvojklikem na vrstvu nebo pravým tlačítkem myši kontextové menu a zvolíme Vlastnosti.

Obecné

V první záložce nalezneme základní informace o nahrané vrstvě jako název vrstvy, zdroj, kódování znaků, souřadnicový systém (SRS) a další.

../_images/properties.png

Obr. 41 Vlastnosti vektorové vrstvy.

Styl

Styl (symbologie)

Pomocí rolovací nabídky selectstring vybereme typ symbologie:

 • jednoduchý symbol - zde máme na výběr z uložených symbolů. V levém sloupci máme zobrazený typ symbolu a jeho jednotlivé části. Při kliknutí na konkrétní složku symbolu můžeme měnit její vlastnosti (Barvy, Typ výplně, Šířka ohraničení atd.).
../_images/symbol_simple.png

Obr. 42 Jednoduchá symbologie. V levé části vlastnosti označené složky symbolu.

Tip

Pomocí tlačítek můžeme další složky symbolu přidávat symbologyAdd, odebírat symbologyRemove, zamykat locked nebo měnit jejich pořadí symbologyUp, symbologyDown. Tímto způsobem si můžeme vytvořit vlastní symbologii.

 • kategorizovaný - vhodný pro kategoriální proměnné

  • sloupec - pro výběr atributu
  • barevný rozsah - výběr barev
  • pro vytvoření kategorii kliknout na klasifikovat
../_images/symbol_kat.png

Obr. 43 Kategorizovaná symbologie.

 • odstupňovaný - vhodný pro spojité proměnné

  • nastavení obdobné jako u možnosti kategorizovaný
  • možnost režimu intervalů a počet tříd
../_images/symbol_odst.png

Obr. 44 Odstupňovaná symbologie.

Popisky

Kromě rozlišení prvků pomocí symbologie lze také přidat k jednotlivým prvkům popisek na základě jednoho z atributů.

../_images/labels.png

Obr. 45 Vlastnosti popisků vrstvy.

Na této záložce je nejdříve nutné vybrat z rolovací nabídky selectstring polužku Zobrazit popisky pro tuto vrstvu. Tím se nám otevřou možnosti stylizace popisků, kde můžeme nastavit formát textu, obalovou zónu kolem textu, pozadí, stínování, možnosti umístění a vykreslování. Nejdříve je ale nutné nastavit zdroj popisku. Pomocí rolovací nabídky Popisky z vybreme zdrojový atribut popisku.

../_images/labels_sample.png

Obr. 46 Příklad popisků s použitím obalové zóny textu.

Poznámka pro pokročilé

Jako zdroj popisků lze použít i vzorec, a to buď přímým vepsáním do nabídky, nebo vytvořením vzorce pomocí kalkulátoru mIconExpression.

Práce se styly

Pro pohodlnější práci se stylováním, slouží panel stylování Layer styling, který lze aktivovat pravým kliknutím na prázdné místo v hlavním panelu a výběrem z nabídky nebo mocí klávesové zkratky F7. Výhodou panelu stylování je, že lze rychle, bez znovuotevírání okna, přepínat mezi vrstvyami,veškeré provedené změny v symbologii se vykreslí ihned, a také je zde možnost kroku zpět na předchozí symbologii, nebo přímo procházení historie všech změn.

../_images/styl_panel.png

Obr. 47 Panel stylování

Poznámka pro pokročilé

V rámci vrstvy lze vytvořit různé „verze“ nastylování, které můžeme podle potřeby měnit. Tato funkce může být užitečná např. při vytváření mapových výstupů jednoho zdroje dat s různou symbologií. Styly lze ovládat (přídání, smazání, přejmenování, zvolení, export) pomocí tlačítka ve spodní části okna vlastností, nebo z kontextového menu vrstvy (pravý klik na vrstvu v panelu vrstev), zde je přepínání jednotlivých stylů rychlejší. V panelu stylování se styly ovládají v samostatné záložce Správce stylů.

../_images/styl_kat.png

Obr. 48 Výběr stylu pomocí kontextového menu z panelu vrstev

../_images/styl_kont.png

Obr. 49 Výběr stylu pomocí kontextového menu z panelu vrstev

Metadata

V záložce Metadata je možné získat základní metadata vektorové vrstvy.

../_images/vector_metadata.png

Obr. 50 Příklad výpisu metadat vrstvy ve formátu ESRI shapefile.

../_images/postgis_metadata.png

Obr. 51 Příklad výpisu metadat vrstvy ve formátu PostGIS.