Tvorba nových vrstev a jejich editace

Vytvoření Shapefile vrstvy

Novou vrstvu lze vytvořit pomocí tlačítka mActionNewVectorLayer Nová Shapefile vrstva nebo v hlavním menu Vrstva ‣ Vytvořit vrstvu ‣ Nová Shapefile vrstva.

../_images/new_layer.png

Obr. 52 Nová vektorová vrstva.

Při vytváření zvolíme typ vrstvy (bod, linie nebo polygon), souřadnicový systém vrstvy, a pokud je třeba, přidáme nové atributy.

Vytváření nového atributu:

 • Název - název atributu (max. 10 znaků) - toto omezení vychází z formátu Esri Shapefile, který je zde použit

 • Typ selectstring

  • Textová data (String) - formát buněk je text, nelze použít pro výpočty (max. 255 znaků)
  • Celé číslo (Integer) - formát buněk je celé číslo, tedy bez desetinných míst (max. 10 znaků)
  • Desetinné číslo (Real) - formát buněk je desetinné číslo (max. 10 znaků)
  • Datum (Date) - formát buněk je datum (max. 20 znaků)
 • Šířka - počet znaků

 • Přesnost - počet desetinných míst

 • pro přidání atributu vrstvy je nutné kliknout na tlačítko mActionNewAttribute Přidat pole do seznamu

Ve spodní části okna máme seznam atributů, které máme ve vrstvě připravené. Atributy lze odstranit označením a kliknutím na tlačítko mActionDeleteAttribute Odstranit pole. Automaticky je zde přidaný atribut „id“, pokud ho nechceme, lze jej také vymazat.

Pokud máme vše nastaveno, potvrdíme tlačítkem OK. V dalším okně zvolíme název vrstvy a adresář, ve kterém se vrstva vytvoří, a potvrdíme tlačítkem Uložit. Vytvořená vrstva se automaticky nahraje do projektu.

Editace vrstvy

Editaci vrstvy spustíme pomocí tlačítka mActionToggleEditing Přepnout editaci nebo v hlavním menu Vrstva ‣ Přepnout editaci. Spuštěním režimu editace se aktivují editační funkce v panelu a bude nám umožněno vytvářet nové prvky a jejich atributy nebo editovat stávající. Vrstva, která je momentálně v režimu editace, je v seznamu vrstev znázorněna s editační ikonkou mActionToggleEditing.

../_images/edit_layers_icon.png

Obr. 53 Znázornění režimu editace vrstvy v seznamu vrstev.

Režim editace ukončíme opět pomocí tlačítka mActionToggleEditing Přepnout editaci. Provedené změny je vhodné průběžně ukládat pomocí ikony mActionSaveAllEdits Uložit změny vrstvy. Pokud při editaci zapomeneme uložit změny, QGIS se nás při ukončení editace zeptá, zda chceme provedené změny uložit, či nikoliv.

Tip

mActionAllEdits Aktuální změny - hromadné ovládání změn a zapínání/vypínaní editací ve vrstvách.

Tip

Základní nástroje editace jsou dostupné ve výchozím nastavení mezi ostatními Nástrojovými lištami. Některké nástroje jsou ale dostupné v samostatné liště Pokročilá digitalizace. Tu můžeme aktivovat v seznamu všech dostupních položek a to pomocí pravého kliku a následné aktivace vybrané položky.

../_images/advanced_digitizing.png

Obr. 54 Zapnutí panelu Pokročilá digitalizace.

Základní editace geometrie

 • mActionCapturePoint, mActionCaptureLine, mActionCapturePolygon přidat prvek - kliknutím vytvoříme prvek (bod), nebo lomové body prvku (linie, polygon). V druhém případě ukončíme tvorbu prvku kliknutím pravým tlačítkem a přidáme případné atributy. Při přidávání lomových bodů je možné se vrátit o krok zpět pomocí klávesy Backspace nebo Del.
../_images/edit_polygon.png

Obr. 55 Vytváření nového prvku ve vrstvě polygonů. Pokud by v tomto momentě byla tvorba prvku pravým kliknutím ukončena, polygon by měl tři uzly (tvar trojúhelníku).

 • mActionMoveFeature Přesunout prvek/prvky - tažením přesuneme jeden prvek nebo více prvků ve výběru
../_images/edit_polygon_move.png

Obr. 56 Přesun prvku tažením.

 • remove Vymazat vybrané - smaže vybrané prvky
 • mActionNodeTool Nástroj uzlú - pomocí nástroje uzlů lze jednotlivé lomové body: přidávat dvojklikem, přesouvat tažením, mazat označením levým klikem a stisknutím klávesy Backspace nebo Del
../_images/edit_polygon_node.png

Obr. 57 Přidání a přesunutí lomového bodu (uzlu, vertexu).

 • mActionSplitFeatures Rozdělit objekt - naklikáme „řez“ přes místa, které chceme rozdělit a pro ukončení klikneme pravým tlačítkem, prvek se nám v místech průsečíků rozdělí
../_images/edit_polygon_split.png

Obr. 58 Rozdělení polygonu na dva.

 • mActionMergeFeatures Sloučit vybrané prvky - nejdříve pomocí výběru označíme navazující objekty, které chceme spojit. Při sloučení vyskočí okno, ve kterém je možné zadat atributy „nového“ - sloučeného prvku. Výchozí hodnota atributů je NULL, tedy žádná hodnota.
../_images/edit_polygon_merge.png

Obr. 59 Sloučení sousedních polygonů.

 • mActionReshape Změnit tvar prvků - obdobně jako při rozdělení nebo tvorbě nového prvku lze naklikáním nového tvaru změnit tvar stávajícího prvku. Pro změnu tvaru musí být při naklikávání „řezu“ vždy minimálně dva průsečíky. V případě změny tvaru polygonu bude část s menší plochou vymazána (Obr. 60).
../_images/edit_polygon_resh.png

Obr. 60 Změna tvaru polygonu - zmenšení.

../_images/edit_polygon_resh2.png

Obr. 61 Změna tvaru polygonu - zvětšení.

../_images/edit_line_resh.png

Obr. 62 Změna tvaru linie.

Přichytávání (snapping)

Pro topologicky čistou editaci můžeme pomocí funkce Nastavení ‣ Možnosti přichytávání nastavit přichytávání kurzoru s určitou citlivostí k uzlům či segmentům konkrétních vrstev. Pro aktivaci je nutné vybrat parametr Přichytit k. Přichycení kurzoru se zobrazí výrazně růžovým křížkem (viz Obr. 64 a Obr. 65).

../_images/snapping.png

Obr. 63 Základní okno možnosti přichytávání.

 • Výběr vrstvy selectstring

  • Aktuální vrstva - přichytávání pouze v rámci editované vrstvy, ostatní vrstvy ignoruje
  • Všechny viditelné vrstvy - přichytávání ke všem viditelným vektorovým vrstvám projektu
  • Pokročilé - samostatné nastavení pro jednotlivé vrstvy
 • Přichytit k selectstring

  • Vypnuto - přichytávání je neaktivní!
  • K lomovému bodu - pouze k lomovým bodům (uzlům/vertexům, Obr. 64)
  • K segmentu - pouze k segmentům (hranám/liniím, Obr. 65)
  • K lomovému bodu a segmentu - k obojímu
 • Tolerance selectnumber - vzdálenost, od které se kurzor bude k lomovému bodu nebo segmentu přichytávat, hodnotu lze zadat v mapových jednotkách (vzdálenost na mapě) nebo pixelech (vzdálenost na monitoru)

 • Povolit topologickou editaci checkbox - při aktivaci lze pomocí mActionNodeTool Nástroj uzlú posouvat společný lomový bod přichycení obou prvků najednou. Pokud není aktivní, lomový bod lze oddělit

 • Povolit přichytávání na protnutí checkbox - při aktivaci se bude kurzor přichytávat i na případné místo „překřížení“ segmentů (linií)

Tip

Nastavení přichytávání lze měnit i v momentě, kdy vytváříme prvek a potřebujeme změnit parametry jen pro přidání konkrétního uzlu (např. Obr. 64 a Obr. 65).

../_images/snapping_vertex.png

Obr. 64 Přichycení kurzoru pouze k lomovému bodu.

../_images/snapping_segment.png

Obr. 65 Přichycení kurzoru k segmentu.

Pokročílý režim přichytávání

(Režim přichytávání… selectstring - Pokročilé)

../_images/snapping_adv.png

Obr. 66 Okno nastavení pokročilého režimu přichytávání.

V pokročilém režimu lze jednotlivé parametry nastavit pro každou vrstvu zvlášť, navíc je zde u polygonových vrstev funkce checkbox Vyvarovat se protnutí, která zabraňuje polygonům jejich překryv, jednoduše řečeno - nový polygon můžeme zakreslit s přesahem do sousedícího polygonu, tento přesah bude potom automaticky vymazán. Takto snadno docílíme čistě navazujících polygonů.

../_images/snapping_avoid.png

Obr. 67 Příklad použití Vyvarovat se protnutí. a) bez Vyvarovat se protnutí - polygon se vytvoří tak, jak jsme ho zakreslili, a překrývá předchozí polygon. Při odstranění nového polygonu bychom viděli opět hranici polygonu jako v prvním kroku. b) Vyvarovat se protnutí - polygon se vytvoří bez překryvu, hranice na sebe čistě navazuje.

Poznámka pro pokročilé

Funkce rozdělení polygonu pomocí linie - splitter split by lines ze zásuvného modulu plugin Digitizing tools. Touto funkcí můžeme nahradit Avoid intersection - u linií není možná. Nechtěnou část polygonu potom ručně odstraníme. Takto můžeme vytvořit topologicky čistou hranici polygon-linie. Také lze takto „vklínit“ liniový prvek (cestu, vodní tok, transekt) do polygonu, který tímto rozdělíme na více částí:

 • nejprve je třeba výběrem označit jak polygon, který chceme rozdělit, tak linii, která bude polygon rozdělovat
 • spustíme funkci -> v nabídce selectstring vybereme liniovou vrstvu (ve které je vybraný prvek a který bude polygon rozdělovat)

Editace atributové tabulky

Pokud máme aktivní editaci (mActionToggleEditing Přepnout editaci), můžeme editovat nejen geometrii, ale i atributovou tabulku vrstvy. V okně atributové tabulky lze editaci ukládat mActionSaveAllEdits Uložit změny vrstvy i mazat vybrané prvky remove Vymazat vybrané:

 • kliknutím do libovolného pole můžeme vepisovat a upravovat hodnoty tabulky
 • mActionNewAttribute Nový sloupec - přidá nový atribut do tabulky
 • mActionDeleteAttribute Smazat sloupec - vyvolá nabídku, ze které vybereme sloupce k vymazání
 • mActionCalculateField Otevřít kalkulátor polí - pomocí kalkulátoru polí lze vytvářet nebo aktualizovat sloupce (atributy) na základě zadaného výrazu (vzorce)

Kalkulátor polí

Pomocí funkce mActionCalculateField Otevřít kalkulátor polí můžeme zadáním výrazu provádět výpočty na základě existujících hodnot v atributové tabulce nebo funkcí (např. výpočet rozlohy polygonu). Výsledek výrazu můžeme nechat zapsat do nového sloupce, do virtuálního sloupce, nebo lze aktualizovat již existující sloupec.

../_images/field_calc.png

Obr. 68 Okno kalkulačky polí.

Nejdříve je nutné nastavit, zda chceme výsledek zapsat do nového pole, virtuálního pole, nebo pouze aktualizovat existující pole.

 • Vytvořit nové pole checkbox - vytvoří nové pole, zde je třeba definovat parametry nového atributu

 • Vytvořit virtuální pole checkbox - vytvoří virtuální pole, které se při každé změně automaticky aktualizuje. Nevýhodou může být, že se pole neukládá do zdrojových dat, ale pouze do souboru projektu

 • Aktualizovat existující pole checkbox - přepíše hodnoty ve vybraném poli

  • selectstring - vybereme z nabídky vrstvu, kterou cheme přepsat

Nyní můžeme přejít k zadání vlastního výrazu - záložka Výraz.

Levá část okna (Výraz) je prostor zadání výrazu, v horní části máme několik tlačítek s vybranými operátory a ve spodní části potom náhled výstupu.

../_images/field_calc_exp.png

Obr. 69 Okno pro zápis výrazu.

Pravá část okna (Funkce) slouží k rychlému zadání funkcí nebo parametrů do výrazu, v pravé části se k vybrané funkci/parametru zobrazuje nápověda. Požadované položky lze vyhledat pomocí filtru nebo prohledáním příslušných kategorií. Přidání funkce nebo hodnoty pole pomocí okna funkcí se provádí dvojklikem na položku.

../_images/field_calc_fun.png

Obr. 70 Prohledávání funkcí v kategoriích.

Při zadávání parametru pole nebo hodnoty pole (Pole a hodnoty) je možné nechat si zobrazit všechny hodnoty (tlačítko: všechny jedinečné hodnoty) nebo prvních 10 hodnot (tlačítko: 10 vzorků) atributu.

../_images/field_calc_fun_field.png

Obr. 71 Zobrazení všech hodnot konkrétního atributu pomocí tlačítka všechny jedinečné hodnoty.

../_images/field_calc_area.png

Obr. 72 Příklad jednoduchého výpočtu plochy polygonů vypsáním výrazu „$area“.

Poznámka pro pokročilé

Druhá záložka - Editor funkcí umožňuje definovat vlastní funkce pomocí jazyka Python

Tip

Editovat stávající atributy lze i přímo z atributové tabulky, a to pomocí panelu (Obr. 73), který se aktivuje po přepnutí do režimu editace . Zde vybereme atribut, který chceme editovat, a zadáme požadovaný výraz (ručně nebo pomocí dialogu mIconExpression), potom potvrdíme aktualizaci buď pro všechny prvky, nebo jen pro prvky vybrané.

../_images/field_edit_panel.png

Obr. 73 Panel editace atributů v atributové tabulce.