Import dat s oddělenými hodnotami a GPS dat

Data s oddělenými hodnotami

Jestliže máme tabulková data obsahující geografické souřadnice, můžeme tato data poměrně snadno naimportovat a vytvořit z nich vektorovou vrstvu. Při importu pracujeme s daty s oddělenými hodnotami (DSV).

Tabulková data

Data s oddělenými hodnotami jsou tabulková data uložená v textovém souboru. V takovém souboru jsou sloupce odděleny specifickým oddělovacím znakem a řádky koncem řádku. Pro oddělení hodnot můžeme použít jakýkoliv znak, ale nejčastěji se setkáváme s hodnotami oddělené čárkou (CSV) nebo tabulátorem (TSV). Soubory tabulkových procesorů lze snadno exportovat do textového souboru s oddělenými hodnotami, tyto soubory lze potom prohlížet jak pomocí tabulkových procesorů, tak i textových editorů.

Existují dva způsoby, jak mohou být geodata v souboru s oddělenými hodnotami uložena:

 • jako x,y souřadnice bodů v oddělených sloupcích (tzv. XY data)
 • jako well-known text (WKT)
../_images/xydata.png

Obr. 74 Příklad tabulky s vhodnými XY daty.

../_images/xydata_csv.png

Obr. 75 Tabulková data (Obr. 74) převedená do formátu CSV.

Poznámka

Na obrázku Obr. 75 si můžeme všimnout zápisu desetinných čísel oddělenými čárkou v souboru s hodnotami oddělenými čárkou. V takovém případě musí být hodnota vymezená uvozovkami. Pokud by zde uvozovky nebyly, znamenala by čárka oddělení nového sloupce.

Tip

Pokud máme v tabulce souřadnice zapsané v takové formě, že je nedokážeme importovat, můžeme pro úpravu použít jednoduché funkce tabulkového procesoru (LEFT, RIGHT, MID atd.)

Import dat

Import se provadí pomocí funkce mActionAddDelimitedTextLayer Přidat vrstvu s odděleným textem.

../_images/delimited.png

Obr. 76 Okno funkce mActionAddDelimitedTextLayer Přidat vrstvu s odděleným textem.

 • Jméno souboru - cesta a název souboru, můžeme vyhledat soubor pomocí tlačítka Procházet…

 • Název vrstvy - název nově vzniklé vrstvy

 • Formát souboru radiobuttonon - vybereme typ oddělení hodnot v textovém souboru

  • radiobuttonon CSV (hodnoty oddělené čárkou) - standardní .csv soubor s hodnotami oddělenými čárkou
  • radiobuttonon Vlastní oddělovače - výběr libovolného oddělovače
  • radiobuttonon Oddělovač regulárního výrazu - použití regulárního výrazu
 • Možnost záznamu

  • Počet řádků k vypuštění selectnumber - vynechá zadaný počet rádků na začátku
  • checkbox První záznam obsahuje názvy polí - zaškrtneme, pokud máme v tabulce jako první řádek názvy sloupců
 • Možnosti pole

  • checkbox Oříznout pole - smaže přebytečné mezery v datech např. na konci nebo začátku záznamu
  • checkbox Zrušit prázdná pole - odstraní prázdné sloupce
  • checkbox Desetinný oddělovač je čárka - zaškrtneme, pokud v datech nemáme oddělena desetinná čísla tečkou, ale čárkou (např. Obr. 75)
 • Definice geometrie

  • radiobuttonon Souřadnice bodu - body definovány souřadnicemi X a Y (XY Data)

   • X pole, Y pole selectstring - výběr sloupců, ve kterých jsou zapsané souřadnice
   • checkbox DMS souřadnice - zaškrtneme, pokud máme souřadnice ve tvaru DMS (degrees-minutes-seconds) - stupně, minuty, vteříny
  • radiobuttonon Well known text (WKT) - souřadnice uložené jako řetězec WKT (např. POINT(1.525622 51.20836))

   • Pole geometrie selectstring - výběr sloupce, ve kterém jsou zapsané souřadnice
   • Geometrický typ selectstring - typ geometrie
  • radiobuttonon Žádna geometrie (pouze atributová tabulka) - přidá pouze tabulku, stejného výsledku dosáhneme, když do projektu přidáme .csv soubor přetažením z prohlížeče souborů

 • Nastavení vrstvy

  • checkbox Použít prostorový index - vytvoří prostorový index pro rychlejší práci s daty - vhodnější pro objemné soubory
  • checkbox Use subset index - vytvoří index podmnožiny prvků
  • checkbox Sledovat soubor - sledování změn souboru za běhu QGIS, při aktualizaci mActionRefresh se projeví změny souboru (např. přidání dalších dat do řádků) ve vrstvě
  • ve spodní části okna vidíme náhled vkládaných dat

Po potvrzení importu stisknutím tlačítka Ok se objeví okno, kde musíme definovat souřadnicový systém, ve kterém jsou importované souřadnice zapsány. Pokud chceme naimportovaná data uložit jako vrstvu, musíme exportovat (Uložit jako…).

../_images/xydata_vysledek.png

GPS data

K práci s GPS daty QGIS používá plugin GPS Nástroje, který by měl být v základní instalaci QGIS nainstalovaný a aktivní. V panelu nástrojů se plugin zobrazí jako ikona import_gpx GPS nástroje. Pro ukládání GPS dat je mnoho různých formátů. QGIS používá standardní výměnný formát GPX (GPS eXchange format).

../_images/gpstools.png

Obr. 77 Okno pluginu GPS Nástroje.

Získání .gpx souboru z GPS přístroje

../_images/gpstools2.png

Obr. 78 Získání GPX souboru z GPS přístroje pomocí pluginu GPS nástroje.

 • pomocí pluginu gps_importer GPS Nástroje v záložce Stáhnout z GPS

  • GPS zařízení selectstring - typ našeho GPS přístroje
  • Port selectstring - např. usb
  • Typ prvku selectstring - prvky, které chceme stáhnout z GPS
  • Název vrstvy - jak se bude vrstva jmenovat
  • Výstupní soubor - zadáme cestu a název souboru, a to buď ručně, nebo pomocí tlačítka Uložit jako…
 • použitím externího software pro získání .gpx souboru

  • software od výrobce GPS
  • volně dostupný software

Import .gpx souboru

 • použitím pluginu gps_importer GPS Nástroje

  • po otevření pluginu (Obr. 77) zadáme cestu a název souboru, a to buď ručně, nebo pomocí tlačítka Procházet
  • potvrdíme tlačítkem OK a vybereme data, která chceme vložit
 • stejně jako přidání vektorových dat mActionAddOgrLayer přidání vektorové vrstvy nebo přetažením z prohlížeče souborů - v tomto případě data nelze editovat!

Vytvoření .gpx souboru

 • pomocí tlačítka create_gpx Vytvořit novou vrstvu GPX (přidá se do panelu na práci s vrstvami)
 • export bodové nebo liniové vrstvy pomocí Uložit jako… s výběrem formátu .gpx