Části modelu

Název a skupina

Před samotnou tvorbou modelu je vhodné zadat název a skupinu modelu (num část 3) a uložit jej mActionFileSave. Potom můžeme model při jeho tvorbě průběžně ukládat.

../_images/modeler_name.png

Obr. 65 Zadání jména a skupiny modelu.

Vstupní parametry

../_images/modeler_vstup_dia.png

Obr. 66 Značení vstupního parametru v modelu.

Prvním krokem při tvorbě modelu je vložení vstupních parametrů. Tyto parametry jsou stejné jako u běžných algoritmů - vrstva, rozsah vrstvy, číslo, text, boolean (formou checkboxu) atd. Při spouštění vytvořeného modelu bude požadováno vyplnění vložených vstupních parametrů. Tyto parametry jsou navázany na konkrétní algoritmy v modelu.

../_images/modeler_vstup.png

Obr. 67 Možné vstupní parametry.

Jednotlivé parametry lze do modelu přidat tažením nebo poklikáním. Po přídání se objeví dialogové okno, které je u většiny parametrů jednoduché. Základní položkou je zde název parametru. Nastavení parametrů v modelu lze průběžně měnit kliknutím na symbol tužky, nebo lze parametry odstranit kliknutím na křížek (Obr. 66).

../_images/modeler_vstup_num.png

Obr. 68 Dialogové okno při vložení číselného parametru.

  • do našeho modelu přidáme vstupy Extent a Number. Pojmenujeme např. Rozsah a Počet bodů, pozděj můžeme podle potřeby změnit.

Algoritmy

../_images/modeler_algor_dia.png

Obr. 69 Značení algoritmu v modelu.

Hlavní součástí modelů jsou algoritmy. Nalezneme zde většinu algoritmů, které jsou v okně nástrojů zpracování. Kromě těchto funkcí jsou zde speciální modelNástroje jen pro modely (Obr. 70).

../_images/modeler_algor.png

Obr. 70 Možné vstupní algoritmy.

Algoritmy se přidávají do modelu opět tažením nebo poklikáním. Po přidání se ukáže běžné dialogové okno konkrétního algoritmu (Obr. 71). Zde máme možnost nastavit výchozí hodnoty parametrů algoritmu, se kterými se bude počítat při spuštění modelu. Jesltiže chceme mít parametry při spouštění modelu volitelné je třeba nakonfigurovat odpovídající vstupy (Obr. 72).

  • vložíme algoritmus random_pointsRandom points in extent a jako vstupní rozsah zadáme náš vstupní parametr Rozsah. Jako počet bodů zvolíme vstupní parametr Počet bodů . Minimální vzdálenost a výstupní soubor měnit prozatím nebudeme, potvrdíme parametry tlačítkem OK.
../_images/modeler_algor_rand.png

Obr. 71 Dialogové okno algoritmu s pevně stanovenými parametry.

../_images/modeler_algor_rand2.png

Obr. 72 Nastavení parametrů na základě vstupů do modelu.

Nastavení algoritmů v modelu lze průběžně editovat kliknutím na symbol tužky nebo lze algotritmy odstranit kliknutím na křížek. Také lze použít tlačítek + a - lze měnit vstupy a výstupy algoritmu.

../_images/modeler_algor_rand3.png

Obr. 73 Nastavení volitelných parametrů algoritmu random_pointsRandom points in extent při spouštění modelu.

Jednotlivé algoritmy lze na sebe dále navazovat - to co je výstupem z jednoho algoritmu může nějakým způsobem vstupovat do algoritmu druhého (Obr. 74).

  • Vložíme do modelu algoritmus bufferObalová zóna dle pevné vzdálenosti. Jako vstupní vrstvu nastavíme ‚Náhodné body‘ z algoritmu ‚Random points in extent‘ a dále nastavíme libovolnou fixní vzdálenost v metrech.
../_images/modeler_algor_rand4.png

Obr. 74 Náhodné body vygenerované random_pointsRandom points in extent použité jako vstup pro vytvoření obalových zón.

Pravým kliknutím na algoritmus v modelu můžeme vyvolat kontextové menu, ve kterém můžeme algoritmus vymazat, deaktivovat nebo spustit jeho editaci (Obr. 75). Ve spodní části dialogového okna každého algoritmu je parametr Rodičovské algoritmy, pomocí kterého lze nastavit nadřazené algoritmy. Takto vybrané algoritmy se budou vždy spouštět před tímto algoritmem (Obr. 76).

../_images/modeler_algor_kont.png

Obr. 75 Kontextové menu algoritmu v modelu.

../_images/modeler_algor_parent.png

Obr. 76 Nastavení rodičovských algoritmů.

Výstupy

../_images/modeler_out_dia.png

Obr. 77 Značení výstupu v modelu.

Výstup slouží k vytvoření souboru (vrstva, HTML stránka atd.). Může sloužit jako vlastní konečný výsledek modelu, ale také lze nastavit výstupy průběžně u jednotlivých algoritmů. Výstup se konfiguruje u každého algoritmu zvlášť, stačí zadat název výstupu do textového pole ve spodní části dialogového okna algoritmu (Obr. 78). Všeobecně, a především při generování více výstupů, je vhodné zvolit smysluplný název podle toho jaký je obsah dat nebo co nám data sdělují.

../_images/modeler_out_name.png

Obr. 78 Dialogové okno algoritmu - pole pro zadání názvu výstupu.

  • Otevřeme (editace) algoritmus bufferFixed distance buffer zadáme libovolný název finálního výstupu (např. Výstup).

Zadáním jména do textového pole pro výstup, nastavíme model, aby vytvořil výstupní soubor. Pokud pole necháme nevyplněné, model žádný soubor nevytvoří. Výsledek algoritmu však může dále sloužit jako vstup pro jiné algoritmy.

../_images/modeler_out_model.png

Obr. 79 Model, ve kterém bude výstup vrstva obalových zón.

../_images/modeler_out_model2.png

Obr. 80 Ukázka modelu z více výstupy.