Vazby v SQL

Jednou ze zásadních vlastností databází, které využívají SQL, je možnost propojování tabulek mezi sebou. Možností propojení je celá řada. My si zde pro zjednodušení ukážeme nejednodušší vazbu, takzvané přirozené spojení.

Přirozené spojení

V tabulce parcely, kterou už trochu známe, máme atribut KatastralniUzemiKod. V tabulce, ale chybí název katastrálního území. Ten je ale v tabulce katastralniuzemi. Pro spojení těchto dvou tabulek použijeme klíčová slova JOIN a ON a operátor =. V kódu ještě používáme klíčové slovo AS, které slouží k definování aliasu pro název tabulky, aby výsledký příkaz nebyl extrémně dlouhý, případně k jiným operacím (třeba ke virtuálním spojení tabulky se sebou samou). Klíčové slovo AS je možno vynechat.

SELECT p.DruhPozemkuKod, p.VymeraParcely, ku.Nazev FROM parcely AS p
JOIN katastralniuzemi AS ku ON (p.KatastralniUzemiKod = ku.Kod);
../_images/sql6.png

Obr. 22 Přirozené spojení

Výsledkem tohoto dotazu je seznam parcel i s názvem katastrálního území.