Geodata v různých souřadnicových systémech

Důležité

Tento postup se od verze GRASS 7.0.2 výrazně zjednodušuje. GRASS od této verze poskytuje nástroj, který nejen vstupní geodata naimportuje do aktuálního mapsetu, ale také provede jejich transformaci v případě, že se souřadnicové systémy vstupních geodat a dané lokace liší. Jedna se moduly r.import a v.import.

../_images/v-import-0.png
../_images/v-import-1.png

V případě, že se souřadnicový systém vstupních geodat a dané lokace liší (viz Projection match na Obr. 198) nelze import provést přímo. Postup vyžaduje hned několik kroků.

../_images/import-no-proj.png

Obr. 198 Vstupní data nejsou v souřadnicovém systému lokace. Je nutné je transformovat.

Postup

  1. Vytvořit novou lokaci se souřadnicovým systémem vstupních geodat.
  2. Do této nové lokaci se přepnout a geodata tam naimportovat.
  3. Dále se vrátit opět do původní lokace a do této naimportovaná geodata transformovat.

Vytvoření nové lokace

Z menu Settings ‣ GRASS working environment ‣ Create new location spusťte průvodce tvorby lokace, novou lokaci můžete vytvořit více způsoby, nejrychlejší je v tomto případě tvorba na základě vstupních geodat. Po vytvoření nové lokace se objeví dialog, který umožňuje se do této lokace přepnout.

../_images/new-loc-switch.png

Obr. 199 Přepnutí do nově vytvořené lokace.

../_images/new-loc-switch-confirm.png

Obr. 200 Potvrzení aktuální lokace.

Import geodat do nové lokace

Geodata do nově vytvořené lokace naimportuje standardní cestou, položka Projection match by měla obsahovat již hodnotu Yes.

../_images/import-osm.png

Obr. 201 Souřadnicový systém dat a lokace se shoduje.

Po importu dat se vrátíme do původní lokace Settings ‣ GRASS working environment ‣ Change location and mapset.

../_images/change-loc-map.png

Obr. 202 Dialog změny lokace a mapsetu.

Aktuální nastavení lokace můžeme volitelně uložit do souboru s projektem (tzv. workspace file).

../_images/loc-switch-save.png

Obr. 203 Dialog pro uložení projektu (workspace).

Poté se objeví dialog, který potvrzuje, že aktuální lokace je opět ta cílová.

../_images/loc-switch-back.png

Obr. 204 Dialog potvrzující přepnutí do původní lokace a mapsetu.

Transformace dat do cílové lokace

Transformovat rastrová data umožňuje modul r.proj dostupný z menu Raster ‣ Develop raster map ‣ Reproject raster map from different GRASS location, podobně pro vektorová data existuje v.proj (Vector ‣ Develop vector map ‣ Reproject vector map from different GRASS location).

Následuje příklad pro transformaci vektorových dat.

../_images/v-proj-0.png

Obr. 205 V záložce Source vybereme lokaci (1) a mapset (2), který obsahuje vstupní data, dále vstupní vektorovou mapu (3). Pokud by lokace byla umístěna v jiném adresáři, tak je potřeba jej definonat pomocí parametru dbase.

../_images/v-proj-1.png

Obr. 206 Případně můžeme v záložce Target zvolit název pro výstupní mapu (4). Transformaci spustíme (5).

Po úspěšné transformaci se vytvořená vrstva automaticky přidá do správce vrstev a zobrazí v mapovém okně.