Vytvoření vlastní lokace

Novou lokaci lze vytvořit pomocí průvodce, který je dostupný z uvítací obrazovky systému GRASS. Spustíme GRASS a sekci Select GRASS Location stiskneme tlačítko New.

../_images/wxgui-loc-s-jtsk-0.png

Obrázek 1: Spuštění průvodce tvorbou lokace.

Průvodce tvorbou lokace je možné spustit i z běžící seance a to z menu Settings ‣ GRASS working environment ‣ Create new location.

../_images/wxgui-loc-menu.png

Obrázek 2: Spuštění průvodce tvorbou lokace z menu správce vrstev.

Lokaci lze vytvořit několika různými postupy:

  1. pomocí EPSG kódu
  2. na základě georeferencovaných dat
  3. na základě WKT či PRJ souboru
  4. výběrem kartografického zobrazení, referenčního elipsoidu
  5. definicí parametrů pro knihovnu PROJ.4
  6. bez zadaní parametrů (pro negeoreferencovaná data)

Většinou bude stačit vytvořit novou lokaci na základě EPSG kódu (viz tabulka níže) anebo ze vstupních geodat, pokud je máme k dispozici.

EPSG Souřadnicivý systém
EPSG:5514 S-JTSK
EPSG:4328 WGS-84
EPSG:3857 Web Mercator
EPSG:32632 UTM (zóna 32)
EPSG:32633 UTM (zóna 33)
EPSG:3835 S-42
EPSG:4258 ETRS-89

Níže uvedené postupy ukazující tři nejpoužívanější metody vytvoření lokace.

Příklad vytvoření lokace pro data v souřadnicovém systému S-JTSK

Na úvodní stránce průvodce vyplníme název lokace (Project Location) a volitelně i krátký popisek (Optional Location Title).

../_images/wxgui-loc-s-jtsk-1.png

Obrázek 3: Vytvoření lokace pro S-JTSK (krok 1).

Na další stránce vybereme způsob vytvoření lokace.

../_images/wxgui-loc-s-jtsk-2.png

Obrázek 4: Vytvoření lokace pro S-JTSK (krok 2).

V našem případě vytvoříme lokaci na základě EPSG kódu, pro souřadnicový systém S-JTSK EPSG:5514.

Poznámka

EPSG:5514 podporuje systém GRASS pouze pokud používate verzi knihovny PROJ.4 4.9 a vyšší (tuto informaci získáte z menu Help ‣ About system). V opačném případě musíte přidat parametry pro S-JTSK do konfiguračního souboru ručně: na začátek souboru s definicí kódů EPSG (v případě OS GNU/Linux bývá umístěn v /usr/share/proj/epsg, u MS Windows c:\OSGeo4W\share\proj\epsg), přidáme následující 2 řádky:

# Krovak S-JTSK
<5514> +proj=krovak +lat_0=49.5 +lon_0=42.5 +alpha=30.28813972222222
+k=0.9999 x_0=-0 +y_0=-0 +ellps=bessel +pm=ferro +to_meter=-1 +no_defs
+towgs84=570.8,85.7,462.8,4.998,1.587,5.261,3.56

Soubor uložte, zavřete a případně restartujte GRASS Location Wizard, aby došlo ke znovu načtení databáze kódů EPSG.

../_images/wxgui-loc-s-jtsk-3.png

Obrázek 5: Vytvoření lokace pro S-JTSK (krok 3).

../_images/wxgui-loc-s-jtsk-4.png

Obrázek 6: Vytvoření lokace pro S-JTSK (krok 4). Po zadání EPSG kódu se objeví dialog pro volbu transformačních parametrů.

../_images/wxgui-loc-s-jtsk-5.png

Obrázek 7: Vytvoření lokace pro S-JTSK (krok 5). Po zadání EPSG kódu se objeví dialog pro volbu transformačních parametrů.

../_images/wxgui-loc-s-jtsk-6.png

Obrázek 8: Vytvoření lokace pro S-JTSK (krok 6). Nastavení výchozího výpočetního regionu přeskočíme. Výchozí region nastavíme později po importu dat.

../_images/wxgui-loc-s-jtsk-7.png

Obrázek 9: Vytvoření lokace pro S-JTSK (krok 7). Případně ještě můžeme vytvořit vlastní mapset (mapset PERMANENT je vytvořen vždy).

../_images/wxgui-loc-s-jtsk-8.png

Obrázek 10: Poté se spustí systém GRASS s právě vytvořenou lokací.

Vytvoření lokace z příkazové řádky

grass70 -c EPSG:5514:3 /opt/grassdata/skoleni-s-jstk

Vytvoření lokace na základě geodat

../_images/wxgui-loc-srtm-0.png

Obrázek 11: Vytvoření lokace pro data SRTM (krok 1).

../_images/wxgui-loc-srtm-1.png

Obrázek 12: Vytvoření lokace pro data SRTM (krok 2).

../_images/wxgui-loc-srtm-2.png

Obrázek 13: Vytvoření lokace pro data SRTM (krok 3).

../_images/wxgui-loc-srtm-3.png

Obrázek 14: Vytvoření lokace pro data SRTM (krok 4).

../_images/wxgui-loc-srtm-4.png

Obrázek 15: Vytvoření lokace pro data SRTM (import dat, krok 1). Volitelně můžeme data, na základě kterých byla lokace vytvořena, i naimportovat (do mapsetu PERMANENT).

../_images/wxgui-loc-srtm-5.png

Obrázek 16: Vytvoření lokace pro data SRTM (import dat, krok 2).

Vytvoření lokace pro souřadnicově nepřipojená data

../_images/wxgui-loc-xy-0.png

Obrázek 17: Vytvoření lokace pro XY (krok 1).

../_images/wxgui-loc-xy-1.png

Obrázek 18: Vytvoření lokace pro XY (krok 2).

../_images/wxgui-loc-xy-2.png

Obrázek 19: Vytvoření lokace pro XY (krok 3).

Vytvoření nového mapsetu v rámci lokace

Nový mapset v rámci již existující lokace můžeme vytvořit dvěma způsoby:

  • z uvítací obrazovky systému GRASS anebo
../_images/wxgui-new-mapset.png

Obrázek 20: Vytvoření nového mapsetu (2) v rámci vybrané lokace (1).

  • z menu Správce vrstev Settings ‣ GRASS working environment ‣ Create new mapset.
../_images/wxgui-new-mapset-menu.png

Obrázek 21: Vytvoření nového mapsetu v rámci aktuální lokace z menu správce vrstev.

../_images/wxgui-new-mapset-dialog.png

Obrázek 22: V následující dialogu zvolíme jeho název.

Po vytvoření nového mapsetu se do něj systém GRASS automaticky přepne.