Vytvoření vlastní lokace

Novou lokaci lze vytvořit pomocí průvodce, který je dostupný z uvítací obrazovky systému GRASS. Spustíme GRASS a sekci Select GRASS Location stiskneme tlačítko New.

../_images/wxgui-loc-s-jtsk-0.png

Obr. 151 Spuštění průvodce tvorbou lokace.

Průvodce tvorbou lokace je možné spustit i z běžící seance a to z menu Settings ‣ GRASS working environment ‣ Create new location.

../_images/wxgui-loc-menu.png

Obr. 152 Spuštění průvodce tvorbou lokace z menu správce vrstev.

Lokaci lze vytvořit několika různými postupy:

  1. pomocí EPSG kódu
  2. na základě georeferencovaných dat
  3. na základě WKT či PRJ souboru
  4. výběrem kartografického zobrazení, referenčního elipsoidu
  5. definicí parametrů pro knihovnu PROJ.4
  6. bez zadaní parametrů (pro negeoreferencovaná data)

Většinou bude stačit vytvořit novou lokaci na základě EPSG kódu (viz tabulka níže) anebo ze vstupních geodat, pokud je máme k dispozici.

EPSG Souřadnicivý systém
EPSG:5514 S-JTSK
EPSG:4328 WGS-84
EPSG:3857 Web Mercator
EPSG:32632 UTM (zóna 32)
EPSG:32633 UTM (zóna 33)
EPSG:3835 S-42
EPSG:4258 ETRS-89

Níže uvedené postupy ukazující tři nejpoužívanější metody vytvoření lokace.

Příklad vytvoření lokace pro data v souřadnicovém systému S-JTSK

Na úvodní stránce průvodce vyplníme název lokace (Project Location) a volitelně i krátký popisek (Optional Location Title).

../_images/wxgui-loc-s-jtsk-1.png

Obr. 153 Vytvoření lokace pro S-JTSK (krok 1).

Na další stránce vybereme způsob vytvoření lokace.

../_images/wxgui-loc-s-jtsk-2.png

Obr. 154 Vytvoření lokace pro S-JTSK (krok 2).

V našem případě vytvoříme lokaci na základě EPSG kódu, pro souřadnicový systém S-JTSK EPSG:5514.

Poznámka

EPSG:5514 podporuje systém GRASS pouze pokud používate verzi knihovny PROJ.4 4.9 a vyšší (tuto informaci získáte z menu Help ‣ About system). V~opačném případě musíte přidat parametry pro S-JTSK do konfiguračního souboru ručně: na začátek souboru s definicí kódů EPSG (v případě OS GNU/Linux bývá umístěn v /usr/share/proj/epsg, u MS Windows c:\OSGeo4W\share\proj\epsg), přidáme následující 2 řádky:

# Krovak S-JTSK
<5514> +proj=krovak +lat_0=49.5 +lon_0=42.5 +alpha=30.28813972222222
+k=0.9999 x_0=-0 +y_0=-0 +ellps=bessel +pm=ferro +to_meter=-1 +no_defs
+towgs84=570.8,85.7,462.8,4.998,1.587,5.261,3.56

Soubor uložte, zavřete a případně restartujte GRASS Location Wizard, aby došlo ke znovu načtení databáze kódů EPSG.

../_images/wxgui-loc-s-jtsk-3.png

Obr. 155 Vytvoření lokace pro S-JTSK (krok 3).

../_images/wxgui-loc-s-jtsk-4.png

Obr. 156 Vytvoření lokace pro S-JTSK (krok 4). Po zadání EPSG kódu se objeví dialog pro volbu transformačních parametrů.

../_images/wxgui-loc-s-jtsk-5.png

Obr. 157 Vytvoření lokace pro S-JTSK (krok 5). Po zadání EPSG kódu se objeví dialog pro volbu transformačních parametrů.

../_images/wxgui-loc-s-jtsk-6.png

Obr. 158 Vytvoření lokace pro S-JTSK (krok 6). Nastavení výchozího výpočetního regionu přeskočíme. Výchozí region nastavíme později po importu dat.

../_images/wxgui-loc-s-jtsk-7.png

Obr. 159 Vytvoření lokace pro S-JTSK (krok 7). Případně ještě můžeme vytvořit vlastní mapset (mapset PERMANENT je vytvořen vždy).

../_images/wxgui-loc-s-jtsk-8.png

Obr. 160 Poté se spustí systém GRASS s právě vytvořenou lokací.

Vytvoření lokace z příkazové řádky

grass70 -c EPSG:5514:3 /opt/grassdata/skoleni-s-jstk

Vytvoření lokace na základě geodat

../_images/wxgui-loc-srtm-0.png

Obr. 161 Vytvoření lokace pro data SRTM (krok 1).

../_images/wxgui-loc-srtm-1.png

Obr. 162 Vytvoření lokace pro data SRTM (krok 2).

../_images/wxgui-loc-srtm-2.png

Obr. 163 Vytvoření lokace pro data SRTM (krok 3).

../_images/wxgui-loc-srtm-3.png

Obr. 164 Vytvoření lokace pro data SRTM (krok 4).

../_images/wxgui-loc-srtm-4.png

Obr. 165 Vytvoření lokace pro data SRTM (import dat, krok 1). Volitelně můžeme data, na základě kterých byla lokace vytvořena, i naimportovat (do mapsetu PERMANENT).

../_images/wxgui-loc-srtm-5.png

Obr. 166 Vytvoření lokace pro data SRTM (import dat, krok 2).

Vytvoření lokace pro souřadnicově nepřipojená data

../_images/wxgui-loc-xy-0.png

Obr. 167 Vytvoření lokace pro XY (krok 1).

../_images/wxgui-loc-xy-1.png

Obr. 168 Vytvoření lokace pro XY (krok 2).

../_images/wxgui-loc-xy-2.png

Obr. 169 Vytvoření lokace pro XY (krok 3).

Vytvoření nového mapsetu v rámci lokace

Nový mapset v rámci již existující lokace můžeme vytvořit dvěma způsoby:

  • z uvítací obrazovky systému GRASS anebo
../_images/wxgui-new-mapset.png

Obr. 170 Vytvoření nového mapsetu (2) v rámci vybrané lokace (1).

  • z menu Správce vrstev Settings ‣ GRASS working environment ‣ Create new mapset.
../_images/wxgui-new-mapset-menu.png

Obr. 171 Vytvoření nového mapsetu v rámci aktuální lokace z menu správce vrstev.

../_images/wxgui-new-mapset-dialog.png

Obr. 172 V následující dialogu zvolíme jeho název.

Po vytvoření nového mapsetu se do něj systém GRASS automaticky přepne.