QGIS pluginy

QGIS umožňuje práci se zásuvnými moduly, tzv. pluginy. Ve všeobecnosti se jedná o software, které nepracuje samostatně, ale jako doplňkový modul jiné aplikace a tím rozšiřuje její funkčnost. V současnosti existuje pro QGIS víc než 300 zásuvných modulů. Všechny jsou napsané v programovacím jazyku Python nebo C++. Mnohé z nich jsou stále ve vývoji. Jejich kompletní seznam spolu s příslušnou charakteristikou, informacemi například o použití, potřebné minimální verzi QGISu, domovské stránce, autorech, o počtu stáhnutí, o tom, které jsou označené jako nejoblíbenější je dostupný zde.

Moduly jsou udržované vývojovým týmem QGISu (QGIS Development Team) a jsou automaticky součástí každé jeho distribuce. Externí pluginy jsou napsané v programovacím jazyce Python a jsou udržovány příslušnými autory. Chyby, angl. bugy v modulech by měly být zveřejnovány a dostupné na stránkách projektu.

Správce zásuvných modulů

V prvním kroku v menu zvolíme Zásuvné moduly ‣ Spravovat a instalovat zásuvné moduly, ikona plug1. Spustí se dialogové okno (Obr. 150), které slouží k prohlížení, vypínání a zapínání dostupných modulů příslušné verze QGISu.

../_images/p_vse.png

Obr. 150 Správce zásuvných modulů v prostředí QGIS.

Pod položkou plugin-installed Instalované najdeme ty, které byly nainstalované automaticky při instalaci QGISu. Z nich jsou některé načtené, jiné lze dočasně povolit nebo zakázat zaškrtnutím ikonky checkbox_unchecked. V případě, že klikneme na některý z modulů, zobrazí se jeho charakteristika nebo účel, spolu s dalšími informacemi jako je název, popis, počet hodnocení a stáhnutí modulu, reprezentující ikona, kategorie, instalovaná nebo dostupná verze, autor, seznam změn a další. Na Obr. 151 je znázorněný příklad zásuvného modulu s názvem q2t Qgis2threejs.

../_images/p_info.png

Obr. 151 Charakteristika zásuvného modulu na prohlížení 3D objektů ve webovém prohlížeči.

Seznam všech dostupných pluginů je možno zobrazit a konkrétní modul načíst zvolením plugin Nenainstalováno a spuštěním Instalovat zásuvný modul. Následně se dá tento modul přeinstalovat nebo úplně odinstalovat (Obr. 152).

../_images/p_instal.png

Obr. 152 Seznam nenainstalovaných modulů (1), instalace (2), možnost odinstalování (3) nebo přeinstalování (4) kteréhokoli z modulů.

Pod záložkou plugin-upgrade Aktualizovatelný se nachází zásuvné moduly, které jsou dostupné i v novější verzi. Záložka mActionTransformSettings Nastavení obsahuje nastavení týkající se kontroly aktualizací modulů, experimentálních a neschválených modulů a zobrazuje i seznam repozitářů, které lze přidávat, editovat nebo mazat, viz Obr. 153. Po zaškrtnutí políček checkbox_unchecked při položkách Zobrazit také experimentální a neschválené moduly je k dispozici téměř 500 zásuvných modulů.

../_images/p_akt_nast.png

Obr. 153 Záložky související s aktualizacemi a nastavením zásuvných modulů.

Tip

Seznam zásuvných modulů může uživatel uspořádat dle svých potřeb. Po stisknutí pravého tlačítka myši v seznamu modulů je k dispozici jejich uspořádání dle abecedy, počtu stáhnutí, hlasů nebo stavu (Obr. 154).

../_images/p_rad.png

Obr. 154 Možnosti seřazení zásuvných modulů.

Poznámka

Je zapotřebí připomenout, že zásuvné moduly v oficiálních repozitářech byly testovány, nicméně jednotlivé repozitáře mohou obsahovat i méně ověřené moduly různé kvality a stadia vývoje. Proto je dobrou pomůckou zobrazení hodnocení či počtu star star star.

Tip

Pokud známe alespoň přibližný název konkrétního modulu, při vyhledávání může pomoci vyplnění políčka Hledat v dialogovém okně.

Příklady zásuvních modulů

V další části si částečně ukážeme některé z užitečných a často používaných zásuvních modulů programu QGIS:

Zásuvný modul Charakteristika
1 Konvertor Dxf2Shp konvertuje formát *.dxf do formátu *.shp
2 Získání souřadnic získává souřadnice myši
3 Zásuvný modul síťových analýz řeší problém nejkratší cesty
4 Zásuvný modul prostorových dotazů tvorba prostorových dotazů
5 OpenLayers Plugin OpenLayers vrstvy
6 Georeferencovač GDAL georeferencování rastrů pomocí GDAL
7 eVis nástroj vizualizace událostí
8 GPS nástroje nástroje pro načtení a import dat GPS
9 Zásuvný modul analýzy terénu rastru nástroj pro analýzu terénu

1 Konvertor Dxf2Shp

V případě, že máme k dispozici soubor AutoCAD DXF (Drawing Exchange Format), do prostředí programu QGIS ho umíme načíst díky zásuvnému modulu Konvertor Dxf2Shp. Již z názvu vyplývá, že soubor je převeden do formátu Shapefile.

../_images/p_dxf2shp.png

Obr. 155 Dialogové okno modulu na převod AutoCAD DXF souboru na soubor Shapefile.

Po načtení modulu ze správce zásuvných modulů se po kliknutí na ikonu 1 objeví dialogové okno, kde je zapotřebí nastavit vstupní *.dxf soubor, název, cestu a typ nového *.shp souboru, viz Obr. 155. Volba checkbox Exportovat textové značky vytvoří navíc bodovou vrstvu s označeními a příslušná *.dbf tabulka bude obsahovat „textové“ informace ze souboru *.dxf.

Poznámka

Pokud se po spuštění modulu tlačítkem OK zobrazí dialogové okno související se souřadnicovými systémy, systém nastavíme.

2 Získání souřadnic

Tento zásuvný modul se používá velmi jednoduše a umožňuje zobrazení souřadnic myši pro dva vybrané souřadnicové systémy. Dialogové okno je zobrazeno na Obr. 156. Kliknutím na ikonu geographic nastavíme požadovaný souřadnicový systém, zvolením 2 Zapnout získávání se symbol myši změní na reticle. Po kliknutí do mapového okna se objeví malá červená tečka. Její souřadnice v souřadnicovém systému projektu se zobrazí v okně vedle symbolu askcor. Na Obr. 156 jsou na ukázku zobrazené souřadnice vybraného bodu v souřadnicových systémech s EPSG 4326 (WGS 84) a 5514 (S-JTSK (Greenwich) / Krovak East North). Ikona askcorcopy umožňuje souřadnice kopírovat do schránky v podobě čtyř hodnot (pro Obr. 156 by to bylo 13.71955,49.85887,-796222.963,-1061087.065).

../_images/p_zis_sur2.png

Obr. 156 Dialogové okno modulu na zobrazení souřadnic z mapového okna.

3 Zásuvný modul síťových analýz

Ve vrstvě polylinií modul vypočte a následně vykreslí nejkratší cestu mezi dvěma zvolenými body. Je napsaný v programovacím jazyku C++. Umožňuje určit optimální trasu na základě délky nebo času. Výsledek je automaticky exportován jako nová vektorová vrstva.

Poznámka

Při výpočtu nejkratší cesty se doporučuje nastavit souřadnicový systém projektu dle souřadnicového systému vrstvy polylinií.

Zásuvný modul aktivujeme v panelu správce zásuvných modulů. V liště menu přejdeme na Vektor ‣ Silniční graf ‣ Nastavení. Zobrazí se okno, kde vyplníme základní nastavení jako jednotku času, vzdálenosti, topologickou toleranci a další, viz Obr. 157. Na nastavení modulu použijeme vektorovou vrstvu cest České republiky zobrazenou na Obr. 158 dle typu.

../_images/p_path_nast.png

Obr. 157 Nastavení zásuvného modulu cestného grafu.

../_images/p_path_vector.png

Obr. 158 Silnice České republiky zobrazené dle jejich typu.

V panelu Nejkratší cesta použijeme 2 a v mapovém okně kliknutím zvolíme počáteční a koncový bod cesty. Zobrazí se jako zelená, resp. červená tečka. Následně nastavíme kritérium, t.j. délku nebo čas a potvrdíme stisknutím Vypočítat. Po proběhnutí výpočtu se v mapovém okně zobrazí výsledek v podobě polylinie, která se dá exportovat jako nová vektorová vrstva (použitím Export). Tlačítko Vyčistit slouží na smazání obsahu políček. Postup je znázorněný na Obr. 159.

../_images/p_path.png

Obr. 159 Použití zásuvného modulu síťových analýz a výpočet nejoptimálnější cesty.

Tip

Pokud nevidíme panel Nejkratší cesta, přidáme ho z menu lišty Zobrazit (Zobrazit ‣ Panely ‣ Nejkratší cesta), jak je to znázorněno na Obr. 160.

../_images/p_path_menu.png

Obr. 160 Zobrazení dialogového okna na výpočet nejkratší cesty.

4 Zásuvný modul prostorových dotazů

Pomocí tohoto zásuvného modulu lze vykonávat různé prostorové dotazy. Mezi dostupné prostorové vztahy patří vztah dotyku, rozpojení, křížení, protínání nebo překryvu. Funkcionalita je založená na knihovně GEOS. Vždy je nutné pracovat s vrstvou obsahující zdrojové prvky a vrstvou s referenčními prvky.

Se zásuvným modulem začneme pracovat tak, že klikneme na ikonu modulu 4 nebo z menu jako Vektor ‣ Prostorový dotaz ‣ Prostorový dotaz. Potom v dialogovém okně s názvem Prostorový dotaz nastavíme zdrojové a referenční vrstvy, prostorový vztah (operátor) a zvolíme, zda se jedná o nový výběr, nebo vybíráme z již existujícího výběru.

Ukážeme si to na příkladě výběru všech obcí v České republice (obce), ve kterých se nachází požární stanice (pozarni_stanice). Použití je znázorněné na Obr. 161. Po proběhnutí výběru zvolením Použít se otevře další okno (na Obr. 161 vpravo). V tomto kroku můžeme tlačítkem mActionNewVectorLayer vytvořit vektorovou vrstvu z výběru, selectcreatelayer můžeme pokračovat s výběrem a provádět dalším podvýběry, volbou checkbox se dokážeme přibližovat k výsledným objektům, případně zapisovat zprávy.

../_images/p_pd_menu.png

Obr. 161 Použití zásuvného modulu prostorových dotazů (prvek obsahuje …).

../_images/p_pd_vysl.png

Obr. 162 Obce České republiky s požární stanicí.

5 OpenLayers Plugin

OpenLayers Plugin (Web ‣ OpenLayers Plugin) umožňuje přidávat do mapového okna množství obrazových služeb z Google, Bing, Yahoo a OpenStreetMap (Obr. 163). Satelitní snímky těchto služeb se mohou lišit jak datumem, tak kvalitou v závislosti od lokality nebo poskytovatele. Podmínkou pro použití zásuvného modulu je dobrý přístup k internetu. Na Obr. 164 je příklad načtení čtyř různých vrstev s detailem pro určitou oblast.

../_images/olp1.png

Obr. 163 OpenLayers Plugin z lišty menu.

../_images/p_olm.png

Obr. 164 Ukázka vrstev OpenStreetMap (1), OpenCycleMap (2), Bing Road (3) a MapQuest-OSM (4) pro vybranou část Prahy.

Poznámka

Další ze zmíněných modulů budou obsahem školení QGIS pro pokročilé, a to především GRASS plugin.