Data AOPK

Agentura Ochrany Přírody a Krajiny ČR (AOPK ČR) poskytuje různá data týkající se ochrany přírody (oblasti chráněných území, VMB - vrstva mapování biotopů , nálezy organismů) v různé podobě (souborové formáty, webové služby - WMS,WFS, …) Obecné informace k získávání a poskytování dat můžeme nalézt na Portálu informačního systému ochrany přírody (Portál ISOP) . Obecně jsou data poskytována ve třech úrovních a to jako otevřená data, otevřená data po registraci, a data poskytovaná na základě žádosti (smlouvy).

Jako rozcestník k získání dat můžeme použít stránky https://data.nature.cz/. Ke každé datové sadě je zde základní popis, licenční podmínky, odkaz ke stažení dat popř. na webovou službu.

../../_images/data_nature.png

Obr. 199 Přehled dostupných dat AOPK na https://data.nature.cz/

V případě, že datová sada vyžaduje registraci, odkaz stažení dat Vás přesměřuje na přihlášení do ISOP (pokud již nejste přihlášení). Pokud nemáte zaregistrovaný

účet můžete použít odkaz Založit nový účet v informačním systému AOPK ČR přímo z přihlašovacího formuláře.
../../_images/login.png

Obr. 200 Přihlašovací formulář ISOP

V současné době je nutná registrace u datových sad Aktualizace základního mapování biotopů a Nálezová databáze ochrany přírody.

../../_images/registrace.png

Obr. 201 Registrační formulář

Nálezová databáze ochrany přírody

Nálezová databáze ochrany přírody je databáze nálezů organismů, které jsou lokalizované v čase a prostoru. Od roku 2017 je databáze, s výjimkou neveřejných nálezů chráněných druhů, plně dostupná veřejnosti, nutné je pouze se zaregistrovat. Přístup do nálezové databáze ochrany přírody je umožněn prostřednictvím aplikce Filtr nálezových dat. Pokud potřebujeme přístup ke všem druhům bez výjimky, lze požádat o plný přístup. Ten je potom poskytován na základě smlouvy.

../../_images/nd_uvod.png

Obr. 202 Úvodní stránka nálezové databáze

Databáze obsahuje údaje z různorodých zdrojů. Jsou zde uvedeny záznamy z vědeckých publikací, informace z odborných pracovišť, výsledky projektů zaměřených na mapování a monitoring, importovaná data (Fytocenologická databáze , AVIF, …), data z inventarizačních průzkumů, historické záznamy, náhodná pozorování, citizen science - data od veřejnosti (aplikace BioLog). Zastoupení jednotlivých zdrojů lze prohlížet ve statistikách na stránkách ISOP. Každý rok zde přibývá přibližně 1 až 1.5 milionu nových záznamů.

Filtr nálezových dat

Na úvodní stránce nálezové databáze lze zadat název druhu, a po zadání vyhledání
nás stránka přesměřuje na Filtr nálezových dat, kde můžeme data filtrovat na základě více parametrů např: autora nálezu, datumu/období, území (katastry, CHÚ, síťové mapování, …), ručně zakresleného území v mapě (max. 25km:sup:2) , kategorie ochrany, …
../../_images/filtr.png

Obr. 203 Filtr nálezových dat veřejného přístupu

Po zadání parametrů pro filtrování stiskneme tlačítko Filtrovat. Výsledky filtru se nám vypíší jako jednotlivé záznamy, ve formě tabulky. Zde uvidíme základní a nejdůležitější informace o nálezu (co? - kde? - kdy? - kdo?).

Výsledky je také možné zobrazit v mapě nebo síťové mapě, popř. pokud jsme nefiltrovaly na základě druhů lze využít Sumarizace výsledků podle druhů.
../../_images/priklad_filtr.png

Obr. 204 Příklad filtrování druhu Mantis religiosa

Ve výpisu výsledků lze otevřít Kartu nálezu - podrobné informace o konkrétním nálezu, Kartu akce - podrobné informace o mapovací akci, zobrazit konkrétní nález v mapě (Mapa) nebo otevřít Kartu druhu, kde jsou shrnuty informace o konkrétním druhu.

Karta nálezu - data o nálezu

U každého nálezu je k dispozici mnoho údajů:

 • ID nálezu
 • CO - informace o druhu - název druhu, taxonomické zařazení, ochrana; doplňující informace - počet, druh pozorování, poznámky
 • KDE - území, souřadnice (v případě území - centroid), typ zákresu, id lokalizace
 • KDY - datum, id akce
 • KDO - autor
 • zdroj dat - projekt, datová sada
 • věrohodnost, validace - lze zpochybnit
 • mapa zákresu, popř. fotografie
../../_images/karta_nalezu.png

Obr. 205 Karta konkrétního nálezu

Ve spodní části výpisu filtru máme možnost exportu tabulkových dat (CSV, XML, HTML, TXT) i lokalizace nálezů (SHP):

 • tabulková data - lze exportovat i souřadnice centroidů, ty následně
zorbazit v QGIS jako body
 • Stránka - export informací o nálezech na dané stránce
 • Vše - export informací o všech naálezech (omezeno na prvních 1000

nálezů)

 • Lokalizace - export lokalizací nálezů v .shp, obsahuje pouze atribut

id_lokalizace - po stažení lze spárovat s exportovanými tabulkami

../../_images/export.png

Obr. 206 Možnost exportu ve filtru nálezů

../../_images/export_tab.png

Obr. 207 Export tavulkových dat výsledku filtru