Přidávání a export geodat

QGIS podporuje široké spektrum geodat. Prostorová data můžeme rozdělit podle způsobu uložení na lokální a distribuovaná (síťová). V obou kategoriích se následně vyskytují data rastrová a vektorová. V této kapitole jsou popsány základní principy připojení a exportu geodat v programu QGIS. Práce s konkrétními formáty budou potom uvedeny v samostatných kapitolách.

Přidávání dat

Data lze přidat z hlavního menu Vrstva ‣ Přidat vrstvu‣…. Na základě vybraného typu dat se nám zobrazí konkrétní dialogové okno s nastavením importu dat.

../_images/addlayer_menu.png

Obr. 30 Menu přidávání vrstev.

Poznámka pro pokročilé

Jak jde vidět na Obr. 30, u většiny typů dat lze pro přidání využít klávesové zkratky.

Stejného výsledku lze dosáhnout i pomocí ikon v nástrojovém panelu Spravovat vrstvy.

../_images/addlayer.png

Obr. 31 Nástrojový panel pro přidávání vrstev Spravovat vrstvy

Další možností je přidat data pomocí vestavěného datového katalogu (prohlížeče souborů), a to buď dvojitým kliknutím, nebo jednoduchým přetažením souboru do mapového okna nebo okna vrstev (Obr. 32). Pomocí kláves CTRL nebo SHIFT můžeme vybrat a přidat přetažením více souborů najednou. Pomocí datového katalogu lze také procházet a přidávat soubory přímo z archivu zip.

Tip

Pomocí přetažení lze přidat data také přímo ze správce souborů v operačním systému.

../_images/qgis_ogc_addbrowser.png

Obr. 32 Přidání vrstvy přetažením souboru do mapového okna nebo seznamu vrstev.

Export dat

Pro export vrstvy nebo její částí se používá funkce Uložit jako…. Funkci můžeme spustit dvěma způsoby:

V seznamu vrstev označíme vrstvu, kterou chceme exportovat, a vybereme z hlavního menu Vrstva ‣ Uložit jako…

../_images/saveas.png

Obr. 33 Spuštění exportu z hlavního menu.

Elegantnější a rychlejší způsob je spuštění exportu ze seznamu vrstev. Pravým kliknutím na vrstvu vyvoláme kontextové menu a vybereme Uložit jako…

../_images/layer_saveas.png

Obr. 34 Spuštění exportu z kontextového menu v seznamu vrstev.

Jak exportovat konkrétní data se dozvíme v jednotlivých kapitolách.

Výběr souřadnicového systému

Při vkládání rastrových nebo vektorových dat se může stát, že po potvrzení výběru je vyžadována specifikace souřadnicového systému vkládaných dat (Obr. 35). Okno se zobrazí v případě, pokud vkládaný soubor neobsahuje vlastní specifikaci souřadnicového systému, jako například ESRI Shapefile bez souboru končícího příponou *.prj. V okně výběru je možné vyhledat souřadnicové systémy pomocí filtru. Zvolení správného souřadnicového systému je velice důležité, pokud máte v mapovém okně načtena data v různých souřadnicových systémech, a dochází tak k transformaci, při měření nebo připojování k webovým službám.

../_images/qgis_ogc_set_proj.png

Obr. 35 Volba souřadnicového systému při vkládání dat.

Tip

Po přidání dat můžeme zkontrolovat jejich pozici v prostoru pomocí funkce mActionZoomToLayer Přiblížení na vrstvu, nebo pomocí funkce mActionZoomFullExtent Přiblížit na rozměry okna pozici vůči ostatním vrstvám projektu. Změnu špatně zvoleného systému lze provést ve vlastnostech dané vrstvy v záložce Obecné.