Příklady prostorových dotazů

V této části se podíváme na další funkce, které můžete v prostorových databázích využívat. Projdeme si je na konkrétních příkladech.

ST_Buffer a ST_Intersects

Oblíbenou úlohou je hledání vztahu, do kterého vstupuje obálka (funkce ST_Buffer) kolem geometrie.

Funkce má na vstupu geometrii a vzdálenost, do které se má obálka konstruovat.

SELECT ST_Buffer(geom, 5);

Funkci pak můžeme použít uvnitř jiné funkce jako je nám již známý ST_Intersects a získat tak např. seznam stavebních parcel, do kterých zasahuje obalová zóna 5 m kolem osy ulice Podevsí.

SELECT p.KmenoveCislo, p.PododdeleniCisla, p.DruhPozemkuKod
FROM ulice u JOIN parcely p ON
(u.Nazev = 'Podevsí' AND
ST_Intersects(ST_Buffer(u.geom, 5), p.geom)
AND p.DruhPozemkuKod = 13);
../_images/ssql6.png

Obr. 28 ST_Buffer

ST_Intersection

Někdy nás může zajímat nejen zda se plochy překrývají, ale zajímá nás i geometrie toho překryvu. V tomto případě tedy kromě již použitých funkcí ST_Buffer a ST_Intersects přidáme funkci ST_Intersection, která nám vrátí právě plochy toho překryvu.

Funkce má na vstupu dvě geometrie.

SELECT ST_Intersection(u.geom, p.geom);

Tyto mohou být ze stejné tabulky, nebo z různých tabulek anebo jak ukazuje následující příklad se může jednat i o výstup jiné funkce jako je ST_Buffer.

SELECT ST_Intersection(ST_Buffer(u.geom, 5), p.geom) AS geom,
p.KmenoveCislo, p.PododdeleniCisla, p.DruhPozemkuKod
FROM ulice u JOIN parcely p ON
(u.Nazev = 'Podevsí' AND
ST_Intersects(ST_Buffer(u.geom, 5), p.geom)
AND p.DruhPozemkuKod = 13);
../_images/ssql11.png

Obr. 29 ST_Intersection

Výsledek dotazu můžeme přidat jako novou vrstvu do mapy. Toto je podrobněji popsáno dále.

../_images/ssql12.png

Obr. 30 Zobrazení výsledku ST_Intersection v mapě

Na obrázku jsou plochy vyznačeny oranžovou barvou.

ST_Touches

Jiným častým příkladem může být hledání sousedů. Zde je možno využít funkci ST_Touches. Např. nás zajímají ulice, které se napojují na ulici Československých tankistů.

Funkce má na vstupu dvě geometrie a vrací dva stavy: True nebo False.

SELECT ST_Touches(u1.geom, u2.geom);

Následující ukázka ukazuje případ, kdy jsou geometrie z jedné tabulky.

SELECT u2.Nazev
FROM ulice u1 JOIN ulice u2 ON
(u1.Nazev = 'Československých tankistů' AND
ST_Touches(u1.geom, u2.geom))
ORDER BY u2.Nazev;
../_images/ssql7.png

Obr. 31 ST_Touches

ST_Distance

Jiným příkladem, kde se pracuje se vzdáleností, je použití funkce ST_Distance. Např. nás zajímají stavební objekty s počtem podlaží větším než 2, tedy vyšší budovy do vzdálenosti 500 m od obecního úřadu (Kód 4598652), na které bychom mohli umístit senzory hluku systému LoRa, tak aby mohly posílat signál na bránu umístěnou na úřadě.

Poznámka

Úloha je značně zjednodušená, protože neuvažujeme další parametry jako např. digitální model terénu.

SELECT s2.Kod, round(ST_Distance(s1.geom, s2.geom)) dist
FROM stavebniobjekty s1 JOIN stavebniobjekty s2 ON
(s1.Kod = 4598652 AND
s2.PocetPodlazi > 2 AND
ST_Distance(s1.geom, s2.geom) < 500)
ORDER BY ST_Distance(s1.geom, s2.geom);
../_images/ssql8.png

Obr. 32 ST_Distance