Znázornenie diagramov

Medzi ďalšie možnosti patrí tvorba diagramov a grafov. QGIS nám umožňuje na základe dát vytvárať či už koláčové, textové alebo stĺpcové diagramy a následne ich zobrazovať v mape.

Do mapového okna pridáme vektorovú vrstvu vyšších územných samosprávnych celkov (vusc_krim). Nastavíme štýl, napr. na Obr. 168 je typ vrstvy symbolu nastavený na Shapeburst fill, ide o Prevrácené polygóny s farbami prechodu modrá a biela s nastaveným tieňovaním do vzdialenosti 5 mm. Popisky predstavujú názvy jednotlivých samosprávnych celkov (nazev), ich veľkosť je nastavná na 10, povolená je svetlomodrá obalová zóna s veľkosťou 3 mm a umiestnenie je okolo centroidu.

../_images/cr_styl.png

Obr. 168 Vyššie územné samosprávne celky Českej republiky.

Mapy kriminality krajov ČR

Záložka diagram Diagramy

Pravým kliknutím na mapu v paneli vrstiev zvolíme Otevrít atributovou tabulku a prezrieme stĺpce a hodnoty v atribútovej tabuľke. Nájdeme tam údaje o kriminalite v Českej republike (zdroj: Dátová stránka). Konkrétnejšie, stĺpec krim_2015c obsahuje údaje o počte celkovej kriminality v jednotlivých samosprávnych celkoch Českej republiky od januára 2014 do januára 2015 a stĺpec s názvom krim_2015v predstavuje počet vrážd pre to isté obdobie. Tieto údaje pridáme do mapy vo forme diagramov.

V dialógovom okne Vlastnosti vrstvy (pravé tlačidlo myši na mapu a voľba Vlastnosti) zvolíme záložku diagram Diagramy. Zobrazia sa nastavenia súvisiace s ich tvorbou.

V prvom kroku zaklikneme box_no Show diagrams for this layer. Potom vyberieme typ diagramu, pričom môže ísť o pie-chart Koláčový graf, text Textový diagram alebo histogram Histogram. V rámci tohto okna je možné nastaviť jeho vzhľad, formát, viditeľnosť, tlačidlami plus a minus sa dajú pridávať, resp. uberať zobrazované atribúty, tlačidlom expression možno definovať atribút založený na výraze. Na Obr. 169 sú kombináciou koláčového grafu a textového diagramu znázornené informácie o celkovej kriminalite pre jednotlivé vyššie územné samosprávne celky Českej republiky. Je to jeden z najjednoduchších spôsobov takejto reprezentácie dát (zobrazujeme len jeden atribút).

../_images/d_pie.png

Obr. 169 Celková kriminalita vyšších územných samosprávnych celkov Českej republiky.

Zásuvný modul Qgis2threejs

Ďalším spôsobom je zobrazenie pomocou pluginu QGIS2threejs. Pôjde o informácie o počte vrážd pre jednotlivé samosprávne kraje (atribút krim_2015v) za rok 2015.

Poznámka

Tento plugin sa dá spustiť, len ak je prítomná rastrová vrstva digitálneho modelu terénu, preto netreba zabudnúť do mapového okna pridať rastrovú vrstvu dmt.

Nastavíme štýlovanie vrstiev, t.j. catsymbol Kategorizovaný symbol pre hodnoty o počte vrážd za rok 2015. Pomocou Web ‣ OpenLayers Plugin pridáme do mapového okna napríklad aj vrstvu OpenStreetMap. Výsledok môže vyzerať ako to znázorňuje Obr. 170.

../_images/cr_graf_osm.png

Obr. 170 Počet vrážd pre vyššie územné samosprávne celky Českej republiky.

V dialógovom okne zásuvného modulu q2t Qgis2threejs na zobrazovanie dát v prostredí web-u nastavíme v záložke World rozsah, mierku, farbu pozadia, typ zobrazovaných súradníc, … v záložke DEM predovšetkým vstupný digitálny model terénu, prípadne rozlíšenie či nastavenie transparentnosti. Nakoniec v záložke Polygon použijeme vrstvu vusc_krim a jej atribút krim_2015v prenásobený hodnotou napr. 3000. Potvrdíme stlačením Run a počkáme na automatické otvorenie výsledku vo webovom prehliadači. Tu môžeme zapínať, resp. vypínať vrstvy, meniť transparentnosť vrstiev či pozadia, viď. Obr. 171.

../_images/cr_graf_g2t.png

Obr. 171 Počet vrážd pre vyššie územné samosprávne celky Českej republiky.

Regionálna štatistika dopravných prostriedkov

Do mapového okna pridáme vrstvy ako železnice (zeleznice), diaľnice (silnice_1), rýchlostné cesty (silnice_2), cesty 1. a 2. triedy (silnice_3, silnice_4 a silnice_5). Skontrolujeme či všetky vrstvy majú rovnaký súradnicový systém, t.j. Vlastnosti ‣ Obecné ‣ Souradnicový referenčný systém). Potom z menu lišty vyberieme Vektor ‣ Analytické nástroje ‣ Součet délek čar. Otvorí sa dialógové okno, kde nastavíme vstupnú polygónovú a líniovú vektorovú vrstvu a názov výstupnej vrstvy (Obr. 172). Urobíme to pre všetky dopravné komunikácie tak, že výstupnú plošnú vrstvu použijeme ako vstup pre ďalšiu, viď. Obr. 173. Takto nám nakoniec vznikne vektorová vrstva krajov s informáciami o dĺžke vybraných komunikácií, viď. atribútová tabuľka poslednej mapy sum_z na Obr. 174.

../_images/soucet_silnice_okno.png

Obr. 172 Dialógové okno pre sčítanie dĺžky dopravných komunikácií v rámci krajov.

../_images/cr_silnice.png

Obr. 173 Vybrané dopravné cesty Českej republiky a panel vrstiev po sčítaní ich dĺžok.

../_images/at_sum.png

Obr. 174 Atribútová tabuľka s dĺžkou vybraných komunikácií.

Potom pomocou kalkulačky polí mActionCalculateField Otvoriť kalkulátor polí zaokrúhlime hodnoty na celé kilometre. Najprv zaklikneme box_yes Aktualizovať existujúce pole a následne do okna Výraz zadáme round("sum_s1"/1000), viď. Obr. 175. Obdobne postupujeme aj pri stĺpcoch sum_s2, sum_s3, sum_s4, sum_s5 a sum_z. Na záver zmeny uložíme.

../_images/kalk_poli.png

Obr. 175 Zaokrúhlenie dĺžok v atribútovej tabuľke pomocou kalkulačky polí.

Poznámka

Mapu sum_z premenujeme na vusc_silnice.

Potom postupujeme podobne ako pri mape celkovej kriminality záložkou diagram Diagramy. Nastavíme priehľadnú výplň a umiestnenie Inside polygon. Výsledok prekryjeme s vrstvou vusc (Obr. 177)

../_images/silnice_graf.png

Obr. 176 Vytvorenie diagramov predstavujúcich podiel komunikácií v krajoch ČR.

../_images/silnice_graf_all.png

Obr. 177 Grafické znázornenie počtu diaľnic, rýchlostných ciest, ciest 1., 2. a 3. formou diagramov.

Ďalej môžeme vrstvu vusc-silnice duplikovať a namiesto koláčového grafu znázorniť textové diagramy. V prípade, že všetky vrstvy prekryjeme, výsledok môže byť ako na Obr. 178.

../_images/silnice_graf_text.png

Obr. 178 Grafické znázornenie informácií formou diagramov spolu s textom.