Dávkové zpracování

Dávkové zpracování nám umožní spustit jeden algoritmus vícekrát najednou s různými parametry. Spustit dávkový preces lze přímo z okna nástrohů zpracování vyvoláním kontextové nabídky pravým kliknutím na požadovaný algoritmus a výběrem Spustit dávkový proces (Obr. 43). Další možnost jak dávkový proces spustit je přío z okna algoritmu, kde se nám v horní liště ukáže tlačítko Spustit jako dávkový proces (Obr. 44).

../_images/geoproc_batch.png

Obr. 43 Spuštění dávkového procesu z okna nástrojů zpracování.

../_images/geoproc_batch2.png

Obr. 44 Tlačítko Spustit jako dávkový proces v okně algoritmu.

Popis okna

V okně dávkového zpracování máme opět záložky Parametry a Záznam. V záložce Parametry se nám zobrazí všechny vstupní parametry vybraného algoritmu v jednom řádku, každý řádek potom odopovídá samostatnému procesu. Řádky lze přidávat a odebírat pomíc tlačítek symbologyAdd a symbologyRemove. Dále lze nakonfigurovaný dávkový proces uložit mActionFileSave do souboru ve formátu JSON nebo tento typ souboru nahrát mActionFileOpen. U algoritmů, kde je možná volba pokročilého nastavení se pro aktivaci těchto parametrů ukáže ikonka alg. Záložka záznam má totožnou funkci jako u samostatného procesu.

../_images/geoproc_batch_win.png

Obr. 45 Okno dávkového zpracování.

Varování

Při odebírání řádků se odebere vždy poslední řádek.

Zadávání parametrů

Zadávání parametrů funguje, až na malé odchylky, stejně jako u samostatného procesu. Některá specifika si popíšeme níže.

Výběr vrstev

Výběr vrstev provádíme za pomocí tlačítka , kdy můžeme buď vybrat vrstvy nahrané v projektu (Obr. 47) nebo vyhledat soubory uložené na disku. V obou případech je možné (u některých algoritmů nutné) vybrat více vrstev. Pokud se jedná o algoritmus se vstupem jedné vrstvy, při výběru více vrstev se jednotlivé vrstvy přiřadí k vlastním procesům procesům.

../_images/geoproc_batch_lay.png

Obr. 46 Možnosti výběru vrstev.

../_images/geoproc_batch_lay2.png

Obr. 47 Výběr více vrstev v projektu.

../_images/geoproc_batch_lay3.png

Obr. 48 Při výběru více vrstev se každá přiřadí k vlastnímu procesu.

Výstupní soubor

Zde je, oproti samostatnému procesu, nutné zadat cestu k výstupnímu souboru pomocí tlačítka . Stačí však zadat uložení prvního výstupního souboru a objeví se nám okno pro automatické doplnění výstupních souborů (Obr. 49). Zde je možné automaticky vytvořit výstupní soubory s příponou pořadového čísla nebo na základě vybraného vstupního parametru (název vrstvy, velikost bufferu atd., viz Obr. 50).

Varování

Pokud v obecném nastavení možností zpracování neaktivujeme algPoužít název souboru pro název vrstvy budou všechny vrstvy stále pojmenovávány podle algoritmu (viz. Nastavení, historie, prohlížení výsledků ). Soubory však budou pojmenované podle naší konfigurace výstupu.

../_images/geoproc_batch_out.png

Obr. 49 Nastavení automatického vyplnění výstupního souboru.

../_images/geoproc_batch_out2.png

Obr. 50 Možnosti automatického vytvoření přípon výstupního souboru.

Poznámka

U vektorových dat vstupují pouze vybrané prvky (v závislosti na obecném nastavení).

Ostatní vstupy

Ostatní vstupy nelze vyplnit pro všechny procesy hromadně. U číselných vstupů nelze zadávat hodnoty pomocí kalkulátoru tak jako u samostatného procesu.

Praktická ukázka

V následujících příkladech si ukážeme možné praktické využití dávkového zpracování.

Tvorba vícenásobné obalové zóny

V případě, že potřebujeme kolem nějakého území vytvořít větší počet různě velkých obalových zón, je možné využít funkci qgisObalová zóna dle pevné vzdálenosti v režimu dávkového procesu. Z vrstvy velkoplošných chráněných území vybereme jedno území a vytvoříme tři obalové zóny (1, 5 a 10 km).

Spustíme dávkový proces algoritmu, nastavíme vstupní vrstvu s vybraným prvkem do tří řádků (pro každý proces) a požadované hodnoty vzdáleností obalové zóny v metrech (1000, 5000, 10000).

../_images/geoproc_batch_pract1.png

Obr. 51 Tvorba vícenásobné obalové zóny vybraného území.

Vybereme výstupní soubor a nastavíme automatickou výpň na základě parametru Vzdálenost a spustíme dávkový proces tlačítkem Run, zkontrolujeme záznama a zavřeme okno.

../_images/geoproc_batch_pract1_2.png

Obr. 52 Nastavení automatického vyplnění na základě paraetru - Vzdálenost.

../_images/geoproc_batch_pract1_3.png

Obr. 53 Výsledné názvy výstupních souborů

../_images/geoproc_batch_pract1_4.png

Obr. 54 Výsledek tvorby vícenásobné obalové zóny.

Ořezání více rastrových vrstev

K tomuto úkolu si nejdříve vytvoříme z digitálního modelu terénu (dmt) vybraného velkoplošného chráněného území vrstvu sklonu svahů (Slope) a orientace svahů (Aspect). K vytvoření vrstvy sklonu a orientace svahů jsme nyní schopni využít mnoho funkcí, mimo vestavěné funkce to jsou např. GDAL gdalSklon a gdalAspekt nebo využít externí grassr.slope.aspect nebo sagaSlope, aspect, curvature.

../_images/geoproc_batch_pract2.png

Obr. 55 Vybrané území.

Vytvořili jsme tedy 2 nové rastrové vrstvy pro dané území. Potřebujeme také výstup z vybrané části území. V tomto případě využijeme opět funkce gdal Oříznout rastr podle rozsahu, ale tentokrát jako dávkový proces na všechny rastrové vrstvy najednou.

Jako vstupní vrstvy vybereme rastrové vrstvy, které chceme ořezat (dmt, aspect, slope), a zvolíme rozsah ořezu v mapovém okně, hodnotu rozsahu potom nakopírujeme do dalších řádků (Obr. 56). Výstupním souborům necháme přidělit příponu podle paraetru Vstupní vrstva a spustíme proces.

../_images/geoproc_batch_pract2_3.png

Obr. 56 Vstupní vrstvy a zvolený rozsah pro dávkový zpracování gdal Oříznout rastr podle rozsahu.

../_images/geoproc_batch_pract2_4.png

Obr. 57 Automatické přidělení přípony výstupním souborům na základě vstupních vrstev.

../_images/geoproc_batch_pract2_5.png

Obr. 58 Výsledek hromadného ořezání rastrových vrstev.