Další příklady

Model pro analýzu terénu

Na tomto příkladu si ukážeme jak vytvořit model, který nám z výřezu digitálního modelu terénu vytvoří vrstvy sklonu svahů, orientace svahů a index drsnosti terénu (TRI).

Základní model

  1. Zadáme název modelu a skupiny. Model uložíme.
  2. Přidáme vstupní parametry Raster layer a Extent a pojmenujeme si je (např. DEM a Rozsah ořezu).
../_images/modeler_terr.png

Přidání vstupních parametrů modelu.

  1. Přidáme algoritmus gdalclipOříznout rastr podle rozsahu. Jako vstupní vrstvu nastavíme parametr DEM, nastavíme hodnotu pro nodata (např. -9999) a jako rozsah ořezu nastavíme vstupní parametr Rozsah ořezu.
../_images/modeler_terr2.png

Navázání vstupních parametrů na algoritmus ořezu.

  1. Přidáme algoritmy gdalAspekt, gdalSklon a gdalTRI - index drsnosti terénu. U všech nastavíme jako vstupní vrstvu ‚Oříznuto (rozsah)‘ z algoritmu ‚Clip raster by extent‘ a u všech vyplníme odpovídající výstup.
../_images/modeler_terr3.png

Výsledný model.

../_images/modeler_terr_dial.png

Dialogové okno při spuštění modelu.

../_images/modeler_terr_result.png

Výsledek modelu.

Úpravy modelu

Pomocí editace můžeme model upravovat a dále rozšiřovat.

Volitelné nastavení vypočtení sklonu svahu ve stupních/procentech

Díky jednomu z parametrů algoritmu gdalSklon můžeme vybrat, jestli chceme výsledek v procentech namísto stupňů (boolean - Ano/Ne).

../_images/modeler_terr_slope.png

Výběr jednotek sklonu svahu.

Jak jsme již vysvětlili, model se spouští vždy s hodnotou, která je nastavena při jeho tvorbě. Pokud bychom chtěli mít možnost volby při spouštění, musíme na tento parametr navázat nový vstupní parametr Boolean. Vložíme tedy nový parametr Boolean , pojmenujeme ho Sklon v procentech. Nyní budeme mít v dialogovém okně algoritmu Slope u parametru na výběr hodnotu Sklon v procentech.

../_images/modeler_terr_slope2.png

Přidání možností výběru výpočtu sklonu v procentech.

../_images/modeler_terr_slope3.png

Dialogové okno modelu s možností výpočtu sklonu v procentech.

Vytvoření již reklasifikované orientace svahu (Aspekt)

Pro přidání reklasifikace do modelu využijeme algoritmu grassr.reclass. V kapitole Externí geoalgoritmy jsme si ukázali jak vytvořit soubor reklasifikace. Abychom takový soubor dostali do modelu musíme přidat vstupní parametr File (pojmenujeme si ho např. Soubor pro reklasifikaci). V dialogovém okně aloritmu grassr.reclass nastavíme jednotlivé parametry (modelreclass). Pokud nechceme používat reklasifikační soubor, ale chceme mít možnost zadávat reklasifikační pravidla ručně, použijeme vstupní parametr String.

../_images/modeler_terr_reclass.png

Nastavení parametrů grassr.reclass v modelu.

Výsledný model nám nyní může vygenerovat vedle původního rastru Aspekt i reklasifikovanou verzi Reklasifikovaný aspekt.

../_images/modeler_terr_reclass2.png

Model s reklasifikací orientace svahu.

../_images/modeler_terr_advanced.png

Výsledný upravený model.