Další příklady

Model pro analýzu terénu

Na tomto příkladu si ukážeme jak vytvořit model, který nám z výřezu digitálního modelu terénu vytvoří vrstvy sklonu svahů, orientace svahů a index drsnoti terénu (TRI).

Základní model

  1. Zadáme název modelu a skupiny. Model uložíme.
  2. Přidáme vstupní parametry Raster layer a Extent a pojmenujeme si je (např. DEM a Rozsah ořezu).
../_images/modeler_terr.png

Obrázek 1: Přidání vstupních parametrů modelu.

  1. Přidáme algoritmus gdalOříznout rastr podle rozsahu. Jako vstupní vrstvu nastavíme parametr DEM, nastavíme hodnotu pro nodata (např. -9999) a jako rozsah ořezu nastavíme vstupní parametr Rozsah ořezu.
../_images/modeler_terr2.png

Obrázek 2: Navázání vstupních parametrů na algoritmus ořezu.

  1. Přidáme algoritmy gdalAspekt, gdalSklon a gdalTRI - index drsnosti terénu. U všech nastavíme jako vstupní vrstvu 'Oříznuto (rozsah)' z algoritmu 'Clip raster by extent' a u všech vyplníme odpovídající výstup.
../_images/modeler_terr3.png

Obrázek 3: Výsledný model.

../_images/modeler_terr_dial.png

Obrázek 4: Dialogové okno při spuštění modelu.

../_images/modeler_terr_result.png

Obrázek 5: Výsledek modelu.

Úpravy modelu

Pomocí editace můžeme model upravovat a dále rozšiřovat.

Volitelné nastavení vypočtení sklonu svahu ve stupních/procentech

Díky jednomu z parametrů algoritmu gdalSklon můžeme vybrat, jestli chceme výsledek v procentech namísto stupňů (boolean - Ano/Ne).

../_images/modeler_terr_slope.png

Obrázek 6: Výběr jednotek sklonu svahu.

Jak jsme již vysvětlili, model se spouští vždy s hodnotou, která je nastavena při jeho tvorbě. Pokud bychom chtěli mít možnost volby při spouštění, musíme na tento parametr navázat nový vstupní parametr Boolean. Vložíme tedy nový parametr Boolean , pojmenujeme ho Sklon v procentech. Nyní budeme mít v dialogovém okně algoritmu Slope u parametru na výběr hodnotu Sklon v procentech.

../_images/modeler_terr_slope2.png

Obrázek 7: Přidání možností výběru výpočtu sklonu v procentech.

../_images/modeler_terr_slope3.png

Obrázek 8: Dialogové okno modelu s možností výpočtu sklonu v procentech.

Vytvoření již reklasifikované orientace svahu (Aspekt)

Pro přidání reklasifikace do modelu využijeme algoritmu grassr.reclass. V kapitole Externí geoalgoritmy (GRASS GIS, SAGA, R) jsme si ukázali jak vytvořit soubor reklasifikace. Abychom takový soubor dostali do modelu musíme přidat vstupní parametr File (pojmenujeme si ho např. Soubor pro reklasifikaci). V dialogovém okně aloritmu grassr.reclass nastavíme jednotlivé parametry (obr. 9).

../_images/modeler_terr_reclass.png

Obrázek 9: Nastavení parametrů grassr.reclass v modelu.

Výsledný model nám nyní může vygenerovat vedle původního rastru Aspekt i reklasifikovanou verzi Reklasifikovaný aspekt.

../_images/modeler_terr_reclass2.png

Obrázek 10: Model s reklasifikací orientace svahu.

../_images/modeler_terr_advanced.png

Obrázek 11: Výsledný upravený model.