Import lidarových dat

Před importem dat je potřeba vytvořit příslušnou lokaci, viz kapitola struktura dat a tvorba lokace ze školení GRASS GIS pro začátečníky. V případě textového formátu, který neobsahuje informaci o souřadnicovém připojení, vytvoříme typicky lokaci na základě EPSG kódu. U binarního formátu LAS/LAZ je možné, vzhledem k tomu, že tento formát obvykle obsahuje tuto informaci, vytvořit lokaci na základě vstupního souboru.

Obecně řečeno lze vstupní lidarová data importovat do systému GRASS jako vektorová nebo rastrová data.

Textový formát XYZ

Vstupní soubor obsahuje souřadnice x,y,z pro každý bod na jednom řádku. Souřadnice jsou odděleny většinou bílým znakem jako je mezera nebo tabulátor. Pro vytvoření rastrového výstupu lze použít modul r.in.xyz, resp. v.in.ascii v případě výstupu vektorového. Druhý uvedený modul importuje bodová data tak, jak jsou uvedena na vstupu. Modul r.in.lidar se chová odlišně, vytvoří na základě agregace načtených bodů do rastrových buněk aktuálního výpočetního regionu dle zvolené statistické metody (parametr method, výchozí je průměrná hodnota - mean) novou rastrovou mapu.

Rastrová reprezentace

Příklad importu si ukážeme na souboru HLIN04_5g.xyz z kapitoly Tvorba DMR a DMP.

-625002.344 -1089749.632 502.825
-625000.53 -1089735.192 502.585
-625006.071 -1089779.418 504.849
...

Poznámka

V tomto případě jsou data v souřadnicovém systému S-JTSK (EPSG:5514).

Modul r.in.xyz vzhledem k tomu, že provádí agregaci načtených dat, se na rozdíl od ostatních importních modulů řídí aktuálním výpočetním regionem. Proto je třeba před importem nastavit na základě vstupních dat výpočetní region. K tomu nám poslouží přepínače -sg.

r.in.xyz -sg input=HLIN04_5g.xyz separator=space

n=-1088000.076 s=-1090000.059 e=-624999.829 w=-627499.828 b=461.312 t=554.334

Poznámka

Ve verzi GRASS GIS 7.2.0 a nižší je třeba ještě zadat parametr output, a to i přestože modul žádný výstup v tomto případě nevytváří.

Výsledek nám poslouží pro nastavení rozsahu výpočetního regionu, na nás bude zvolit vhodné prostorové rozlišení. V našem případě zvolíme 1 metr.

g.region n=-1088000.076 s=-1090000.059 e=-624999.829 w=-627499.828 b=461.312 t=554.334 res=1

Poznámka

Přepínačem -p můžeme vytisknout pro kontrolu aktuální nastavení.

g.region -p
north:   -1088000.076
south:   -1090000.059
west:    -627499.828
east:    -624999.829
nsres:   0.9999915
ewres:   0.9999996

Modul g.region provádí zarovnání na hraniční souřadnice, proto prostorové rozlišení neodpovídá přesně zadané hodnotě. Zarovnání regionu na rozlišení můžeme vynutit pomocí přepínače -a.

g.region n=-1088000.076 s=-1090000.059 e=-624999.829 w=-627499.828 b=461.312 t=554.334 res=1 -pa
north:   -1088000
south:   -1090001
west:    -627500
east:    -624999
nsres:   1
ewres:   1

Další možností je nastavit region tak, aby vstupní body padly do centra rastrových buněk. V tomto případě rozšíříme rozsah regionu o polovinu nastaveného prostorového rozlišení, v našem případě tedy o 0,5 metru.

g.region n=-1088000.076 s=-1090000.059 e=-624999.829 w=-627499.828 b=461.312 t=554.334
g.region n=n+0.5 s=s-0.5 w=w-0.5 e=e+0.5 res=1 -p
north:   -1087999.576
south:   -1090000.559
west:    -627500.328
east:    -624999.329
nsres:   0.9999915
ewres:   0.9999996

Poté již provedeme import (vynecháme přepínače -sg a přidáme parametr output):

r.in.xyz input=HLIN04_5g.xyz separator=space output=HLIN04_5g

Vektorová reprezentace

Pokud chceme vstupní data importovat jako bodovou vektorovou mapu, použijeme modul v.in.ascii. V tomto případě se data naimportují v původní podobě, nedochází k žádné formě agregace tak jako u r.in.xyz.

v.in.ascii input=HLIN04_5g.xyz output=HLIN04_5g separator=space z=3 -tbz

Poznámka

Import lze urychlit přepínačem -t (nevytvářet atributovou tabulku) a -b (nesestavovat topologii).

Ve výchozím nastavení modul importuje body jako 2D. Pomocí přepínače -z si vynutíme výstup do 3D vektorové mapy. Index sloupce se z-tovou souřadnici definujeme pomocí parametru z.

../_images/import-rast-vect.png

Obr. 48 Ilustrace importu lidarových dat do rastrové a vektorové bodové mapy.

Binární formát LAS/LAZ

Data v binárním formátu LAS či komprimované formě LAZ lze do systému GRASS naimportovat podobně jako data v textovém formátu jako rastrovou mapu a to pomocí modulu r.in.lidar anebo jako mapu vektorovou pomocí v.in.lidar.

Rastrová reprezentace

Modul r.in.lidar funguje obdobně jako r.in.xyz s tím, že nejprve zjistíme rozsah dat a podle toho nastavíme výpočetní region. V tomto regionu dojde k agregaci vstupních bodů na základě zvolené statistické metody (parametr method, výchozí metoda je průměrná hodnota mean).

Poznámka

Je možné, že vstupní soubor nebude obsahovat informace o souřadnicovém připojení. V tomto případě příkaz skončí chybou:

ERROR: Projection of dataset does not appear to match current location.

GRASS LOCATION PROJ_INFO is:
name: WGS 84 / UTM zone 33N
datum: wgs84
ellps: wgs84
proj: utm
zone: 33
no_defs: defined

Import dataset PROJ_INFO is:
Dataset proj = 0 (unreferenced/unknown)

In case of no significant differences in the projection definitions, use the -o flag...
Consider generating a new location with 'location' parameter from input data set.

V tomto případě, přidejte přepínač -o, který kontrolu souřadnicového systému přeskočí. V našem případě ještě použijeme přepínač --quiet, tak abychom potlačili všechny zprávy modulu.

r.in.lidar input=pr_TANV37_5g.laz -sgo --quiet

Výsledek, v našem případě

n=5627727.26 s=5625597.55 e=534548.84 w=531815.05 b=925.35 t=1292.54

použijeme pro nastavení výpočetního regionu včetně požadovaného rozlišení (parametr res).

g.region n=5627727.26 s=5625597.55 e=534548.84 w=531815.05 b=925.35 t=1292.54 res=1

Poté již provedeme import:

r.in.lidar input=pr_TANV37_5g.laz output=pr_TANV37_5g -o

Tip

Modul r.in.lidar umožňuje výpočetní region nastavit automaticky na základě vstupních dat. K tomu slouží přepínač -e. V tomto ohledu se hodí použít ještě přepínač -n, který aktuální výpočetní region nastaví na základě vstupních dat. Prostorové rozlišení regionu nastavíme parametrem resolution.

r.in.lidar input=pr_TANV37_5g.laz output=pr_TANV37_5g resolution=1 -one

Výsledný výpočetní region bude v tomto případě schodný s příkazem (preference rozlišení):

g.region n=5627727.26 s=5625597.55 e=534548.84 w=531815.05 b=925.35 t=1292.54 res=1 -a
north:   5627728
south:   5625597
west:    531815
east:    534549
nsres:   1
ewres:   1

Vektorová reprezentace

Pro vytvoření vektorové mapy na základě vstupních dat slouží modul v.in.lidar.

v.in.lidar input=pr_TANV37_5g.laz output=pr_TANV37_5g

Tip

Podobně jako v případě importu textových dat lze proces urychlit tím, že nebudeme vytvářet atributová data (pokud je nepotřebujeme, což je typicky u již klasifikovaných dat určených pro tvorbu digitálního modelu terénu, viz kapitola Tvorba DMR a DMP) a přeskočíme tvorbu topologie, která u bodových dat stejně nedává smysl. V našem případě ještě použijeme přepínač -o, který přeskočí kontrolu souřadnicového systému.

v.in.lidar input=pr_TANV37_5g.laz output=pr_TANV37_5g -otb