Úložiště rastru

Úložiště WorldImage

Často využívaným úložištěm je rastrový soubor s doplňkovým souborem typu WorldFile. Např. pro TIFF se jedná o soubor TFW. Seznam existujících úložišť je možné získat pomocí odkazu Stores v sekci Data.

../_images/rstores.png

Obr. 44 Seznam úložišť.

Pokud pak následně zvolíme prostor (např. img_sample2) uvidíme jeho konfiguraci. V rámci této konfigurace je kromně názvu poviná položka URL. Zde je uvedena cesta k rastrovému souboru. Cesta může být relativní nebo absolutní. Relativní cesta začíná v adresáři data_dir.

Poznámka

Povinné položky jsou označeny červeným kolečkem. Položky, které je vhodné doplnit jsou označeny zeleným kolečkem.

../_images/rstore.png

Obr. 45 Úložiště img_sample2.

Poznámka

Začátečníkům se doporučuje používat pouze relativní cesty, zapsané pomocí funkce dostupné pod tlačítkem Browse.