Úvod do systému GeoServer

Po úspěšné instalaci systému GeoServer (dle návodu pro GNU/Linux nebo MS Windows) je možné jej spustit a začít okamžitě pracovat.

Spuštění systému GeoServer

Úspěšně nainstalovaný systém by měl být spustitelný z příkazové řádky pomocí příkazu bash startup.sh (pro Linux) nebo spuštěním dávkového souboru startup.bat (pro Windows). V obou případech čekáme až server naběhne zcela.

Spuštění GeoServer z příkazové řádky

bash startup.sh
../_images/linux_start.png

Obr. 3 Spuštění systému GeoServer v Ubuntu.

Server je spuštěn v okamžiku, kdy se objeví informační hláška: INFO: Started SelectChannelConnector@0.0.0.0:8080

Možné problémy a jejich řešení

Obvyklým problémem je nespuštění serveru s chybovou hláškou Address already in use. To znamená, že na portu 8080, kde se server startuje, již něco běží.

V takovém případě je nutné změnit port pro start serveru. Toto se dělá v souboru etc/jetty.xml nahrazením portu 8080 jiným číslem např. 25000. U portu s čísly většími než 20000 se dá očekávat, že jsou volné.

Poznámka

V případě, že toto nepomůže je problém složitější a je nutné kontaktovat lektora.

Ověření běhu

Informační hláška INFO: Started SelectChannelConnector@0.0.0.0:8080 bohužel nemusí znamenat, že server běží. Toto je nutné ověřit. Ověření se dělá přes WWW prohlížeč zadáním adresy: http://localhost:8080/geoserver/

Poznámka

V případě, že jste změnili port, je nutné i zde zadat jiné číslo portu než 8080.

../_images/welcome.png

Obr. 4 Ověření spuštění systému GeoServer.

V případě, že se objeví uvítací obrazovka je systém pravděpodobně spuštěn. Přesto je vhodné provést ještě jedno ověření. Ověření se realizuje výběrem Layer Preview a výběrem možnosti Open Layers u vrstvy sf:archsites. Pokud se objeví mapa bodové vrstvy, je systém spuštěn.

../_images/layer-preview.png

Obr. 5 Ověření spuštění systému GeoServer pomocí vizualizace vrstvy geodat.

../_images/archsites.png

Obr. 6 Vrstva sf:archsites.

Poznámka

Toto ověření je vhodné realizovat vždy po restartu serveru.

Možné problémy a jejich řešení

Obvyklým problémem je nespuštění serveru s chybovou hláškou HTTP ERROR 500. Caused by: org.springframework.security.web.firewall.RequestRejectedException

../_images/error500.png

Obr. 7 Chyba 500.

Řešením je úprava konfigurace serveru jetty. Řeší se přidáním XML elementu do konfigurace. Konfigurační soubor se nachází v GEOSERVER_ROOT/webapps/geoserver/WEB-INF/web.xml

Na konec souboru před značku </web-app> vložíme následující tři řádky.

<session-config>
      <tracking-mode>COOKIE</tracking-mode>
</session-config>