Knihovna Fiona

Knihovna Fiona jako nadstavba nad knihovnou OGR (součást knihovny GDAL) představuje objektově orientovaný způsob práce s vektorovými daty. Načtená vektorová data knihovna přemapovává do datové struktury GeoJSON a stejné struktury zapisuje zpět do výstupních souborů. Uživatel se nemusí zabývat kurzory, vrstvami, geometrickými operacemi a dalšími odbornými termíny.

Fiona není nástroj vhodný na všechny operace - jednoduchost práce je vykoupena poněkud pomalejším během kódu a omezením velikosti zpracovávaných dat. Tam kde OGR používá pointery, Fiona zkopíruje vektorová data do objektů jazyka Python, což samozřejmě vede k intenzivnějšímu využívání paměti. Pokud potřebujete filtrovat geoprvky, knihovna OGR je asi vhodnější. Pokud potřebujete zpracovat postupně všechny geoprvky ve vrstvě, měla by být rychlejší Fiona.

Poznámka

Pro práci s daty ve formátu (Geo)JSON můžete použít knihovnu jazyka Python json. Pokud budete pracovat s daty uloženými v databázích je vhodnější použít jejich vlastní knihovny.

Datovou vrstvu otevřeme pomocí funkce open(), ta vytvoří objekt tvz. kolekce geoprvků:

import fiona
chko = fiona.open('data/chko.shp', 'r')
>>> chko
<open Collection 'chko.shp:chko', mode 'r' at 0x7feea9595410>

Následně můžeme zjišťovat vlastnosti této kolekce geoprvků, viz dokumentace knihovny.

>>> # driver
>>> chko.driver
u'ESRI Shapefile'

>>> # souřadnicový systém
>>> chko.crs
  {u'lon_0': 24.83333333333333, u'k': 0.9999, u'ellps': u'bessel', u'y_0': 0, u'no_defs': True,
   u'proj': u'krovak', u'x_0': 0, u'units': u'm', u'alpha': 30.28813972222222, u'lat_0': 49.5}

>>> # jméno souboru
>>> chko.path
u'data/chko.shp'

>>> # jméno vrstvy
>>> chko.name
u'chko'

>>> # hraniční souřadnice
>>> chko.bounds
(-891817.1765, -1209945.3889999986, -440108.9158999994, -943075.1875)

>>> # všechna metadata pohromadě
>>> chko.meta
>>> ...
>>> ...
>>> import json # naformátovat výstup
>>> print(json.dumps(chko.meta, sort_keys=True, indent=4, separators=(',', ': ')))
{
  "crs": {
    "alpha": 30.28813972222222,
    "ellps": "bessel",
    "k": 0.9999,
    "lat_0": 49.5,
    "lon_0": 24.83333333333333,
    "no_defs": true,
    "proj": "krovak",
    "units": "m",
    "x_0": 0,
    "y_0": 0
  },
  "driver": "ESRI Shapefile",
  "schema": {
    "geometry": "Polygon",
    "properties": {
      "IUCN": "str:2",
      "KAT": "str:4",
      "KOD": "int:10",
      "NAZEV": "str:27",
      "OBJECTID": "int:10",
      "OP_TYP": "str:3",
      "PREKRYV": "int:10",
      "ROZL": "float:24.15",
      "SHAPE.AREA": "float:24.15",
      "SHAPE.LEN": "float:24.15",
      "ZMENA_G": "int:10",
      "ZMENA_T": "int:10",
      "ZONA": "str:3",
      "gml_id": "str:80"
    }
  }
}

Prvky uložené v kolekci můžeme standardním postupem iterovat a zpracovávat je prvek po prvku. Nejprve ale zjistíme jejich počet:

>>> len(chko)
5626

Souřadnicové systémy

Na pozadí Fiony se používají nástroje knihovny GDAL, proto ani práce se souřadnicovými systémy není o tolik zjednodušena, jak by možná bylo potřeba. Pokud je souřadnicový systém datové vrstvy definován pomocí kódu EPSG, je tento kód dále využit, v našem případě se jedná o EPSG:4326.

from fiona.crs import to_string
print(to_string(chko.crs))
+init=epsg:4326

Při vytvoření nového geoprvku s definicí souřadnicového systému je postupováno analogicky (zde S-JTSK, EPSG:5514):

from fiona.crs import from_epsg
from_epsg(5514)
{'init': 'epsg:5514', 'no_defs': True}

Fiona těmito funkcemi pouze mapuje jednotlivé parametry souřadnicového systému a stará se o jejich převod do textového řetězce a z textových řetězců.

Procházení geoprvků

Prvky v datovém souboru můžeme procházet postupně (sekvenčně):

for feature in chko:
  print(feature['geometry']['type'])

anebo si vybrat některý z geoprvků (náhodný přístup) a dále s ním pracovat:

print(chko[54]['properties']['NAZEV'])

Práce s daty

Geometrie geoprvků a knihovna Shapely

Knihovna Shapely (stejného autora jako Fiony) nám umožňuje pracovat s geometrickou složkou popisu geoprvků opět ve stylu jazyka Python. Stejně jako Fiona, převádí shapely geometrické vlastnosti na objekty typu JSON.

from shapely.geometry import shape
cr = chko[54]
poly = shape(cr['geometry'])
print (poly.bounds)

(-683329.1875, -993228.75, -681265.625, -991528.0)

Shapely obsahuje i některé funkce pro modifikaci geometrií, například generalizaci, obalovou zónu (buffer) nebo porovnání dvou geometrií.

simple = poly.simplify(10)
print (simple.intersects(poly))
True
buff = poly.buffer(10)
print (buff.contains(poly))
True

Můžeme změnit některé vlastnosti geoprvků, např. upravit atribut NAZEV:

from shapely.geometry import mapping
import copy
feature = copy.deepcopy(cr)
feature['id'] = -1
feature['geometry'] = mapping(buff)
feature['properties']['NAZEV'] = u'Mordor'
chko = fiona.open('data/chko.shp', 'a')
print (len(chko))
5626
chko.write(feature)
print (len(chko))
5627

Soubor uzavřeme:

chko.close()

Načtení dat z webové služby

Pro načítání dat z webových služeb není Fiona zrovna stavěná. Nejlepší způsob je uložení do dočasného souboru na disk a následném načtení. Pokud jsme v situaci, kdy tuto možnost nemáme, můžeme zkusit vyrobit virtuální objekt typu soubor a ten následně použít.

Další informace v kapitole o knihovně OWSLib.